bpvv

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pasākumu plāns 2017./2018. m. g. 1. semestrim

Nr.

Pasākums

Laiks

Atbildīgais

1.

Zinību diena.

01.09.

Skolas vadība, G.Blauma, 12b.klase

2.

Adaptācijas diena.

Drošības stunda( tikšanās ar ugunsdrošības speciālistiem medmāsu, policijas inspektoru).

Vērtību stunda – tikšanās ar priesteri M.Klušu

04.09.

G.Blauma

klašu audzinātāji

3.

Sporta diena.

05.09.

G.Stepanovs, I.Balule,11.b.klase

4.

 

Karjeras izglītības pasākumi klašu/kursu kolektīvos.

Tikšanās ar ‘’Esi līderis’’pārstāvjiem 7.-12.klasei un 1.-4.kursiem.

Septembris/ oktobris

 13.09.

Klašu audzinātāji

 B.Šāvele

5.

 

Olimpiskā sporta diena.

22.09.

G.Stepanovs, klašu audzinātāji

6.

Makulatūras vākšana’’Zaļā josta’’

Visu semestri

G.Blauma

7.

Izglītojamo pašpārvaldes darba organizēšana. Ministru ievēlēšana.

20.09.

G.Blauma,IP

8.

Skolas līnija

27.09.

Skolas vadība

9.

Jaunizveidoto klašu-(7.b,10.kl., 1. kursa)- adaptācijas posma uzraudzība ( aptauja).

Septembrī, oktobrī

Sociālais pedagogs,

A. Krēmane

10.

Klašu,kursu vecāko, IP un skolas vadības sanāksme.

04.10.

9:00

Skolas vadība

11.

Skolotāju diena un “Dzīves gudrības stunda”.

02.10.

IP, 12. klases un 3. kurss

G.Blauma,M.Laicāne

12.

Volejbola turnīrs.

oktobris

G.Stepanovs,I.Balule

13.

Prezidenta vēlēšanas.

11.10.

Skolas vadība,IP

14.

Grāmatu svētki.

13.10.

G.Blauma,G.Čubare

15.

Izglītojošā pedagoģiskās padomes sēde.

25.10.

Skolas vadība

16.

Konference jauniešiem Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā. Tikšanās RAmācībspēkiem un uzņēmējiem

 

mācību gads

Skolas vadība,G.Blauma,K.Lele

                                                  

17.

Klašu,kursu vecāko, IP un skolas vadības sanāksme.

Skolas līnija

 

 

01.11.

 

Skolas vadība                          

18.

Amatnieku nedēļa.

30.10.-03.11

Profesionālās izglītības un mākslas MK

19.

Amatnieku svētki.

7.,10.kl., 1. kursa uzņemšana BPVV un amatnieku saimē.

 

02.11.

Profesionālās izglītības un mākslas MK

20.

Vecāku kopsapulce.

02.11.

Skolas vadība

21.

Karjeras diena.

 

Skolas vadība,G.Blauma

22.

Projekts’’Mamma daba’’

Visu gadu

Skolas vadība

S.Heninga

23.

Klašu,kursu vecāko, IP un skolas vadības sanāksme

08.11.

Skolas vadība, IP

 

24.

 

Lāčplēša dienas rīta junda.

Lāpu gājiens pie Staņislava pieminekļa.

 

10.11.

 

Vēstures skolotāji, klašu audz.

 

25.

Karjeras diena.

Aizsardzības Ministrijas lekcija Ierindas skate.

10.11.

Klašu audzinātāji

26.

.

Erudīcijas konkurss’’Es mīlu Tevi,Latvija’’

 

 

16.11.

Vēstures skolotāji,

klašu audzinātāji.

28.

Starpnovadu skolu skolēnu’’Vīru spēles’’

15.11.

G.Stepanovs

29.

Basketbola turnīrs

novembris

G.Stepanovs

30.

Skolas līnija

‘’Annas projekts’’

29.11.

Skolas vadība

31.

1. Adventes svecītes iedegšanas svinīgs pasākums

04.12.

Skolas vadība un IP

32.

Labdarības pasākums – koncerts Balvu vecākās paaudzes cilvēkiem un vecākiem

 

20.12.

 

Skolas vadība

Interešu izgl.pulciņu

skolotāji, klašu audzinātāji

33.

Klašu, kursukolektīvu  iesaistīšanās Labdarības akcijās, pasākumos

decembrī

IP, audzinātāji

34.

Goda plāksnes’’Tu esi mūsu skolas lepnums’’

21.12.

Skolas vadība

35.

Svinīgs pasākums veltīts 1. semestra noslēgumam

22.12.

Skolas vadība, IP, klašu audzinātāji

36.

Atpūtas vakars

29.12.

Skolas vadība