Mērķis: mērķtiecīgi celt profesionālās izglītības prestižu jauniešu vidū, motivējot izglītojamo vēlmi iegūt kvalitatīvu izglītību visās mācību programmās, nodrošinot apstākļus izglītojamo karjeras izaugsmei un harmoniskās personības attīstībai, ieviešot caurviju prasmes mācību priekšmetu apguvē un pilnveidojot dziļāku izpratni par zināšanu pielietošanu jaunā kontekstā.

 

Uzdevumi:

  1. Pilnveidot metodisko darbu, radot jaunas sadarbības formas, lai realizētu kompetenču izglītībā izvirzītos mērķus.

  2. Pilnvērtīgi izmantot marteriālos resursus, personīgo pieredzi, prasmes, paaugstinot izglītojamo zināšanu kvalitāti.

  3. Aktualizēt esošās un ieviest jaunas izglītības programmas atbilstoši sabiedrības prasībām.

  4. Pilnveidot sadarbību ar Nozaru ekspertu padomēm un Latvijas darba devēju konfederāciju, apgūstot un izstrādājot Darba vidē balstītu mācību pieejamību izglītojamajiem.

  5. Īstenot pārrobežu projektu, nodrošinot mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību procesu profesionālās izglītības programmās.

  6. Stiprināt izglītojamo pašpārvaldes darbu, veicināt pilsonisko līdzdalību, sagaidot Latvijas simtgadi.

  7. Veicināt lielāku vecāku līdzatbildību par izglītojamo sekmēm un izglītības kvalitāti.

  8. Attīstīt pieaugušo mūžizglītības pieejamību profesionālo iemaņu pilnveidei atbilstoši pieprasījumam.

 

 

Metodiskā tēma:

Caurviju prasmju (domāšana un radošums, digitālā pratība, pašvaldība, sadarbība, līdzdalība) attīstība, pilnveidojot dziļāku izpratni par zināšanu pielietošanu mācību priekšmetu kontekstā.