Mācību priekšmetu olimpiādes 2017./2018.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Pielikums Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” Nr.8.3.2.1./16/I/002 2017.gada 14.augusta rīkojumam Nr. 25.1.-04/43

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks

2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās

3.posms
valsts olimpiāde

Angļu valoda

10. – 12.

01.12.

09.02.– I kārta
22.03.– II kārta

Bioloģija

9. – 12.

30.11.

24.–26.01.

Ekonomika

10. – 12.

31.01.

07.03.

Fizika

9. – 12.

19.01.

05.–06.04.

Ģeogrāfija

10. – 12.

21.02.

12.–13.04.

Informātika
(programmēšana)

8. – 12.

16.01.

01.– 02.03.

Krievu valoda (svešvaloda)

10. – 12.

08.02.

10.03.

Ķīmija

9. – 12.

06.02.

27.–29.03.

Latviešu valoda un literatūra

8. – 9.

15.01.

19.03.

Latviešu valoda un literatūra

11. – 12.

29.01.

09.03.

Matemātika

9. – 12.

02.02.

08.–09.03.

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde

8. – 12.

01.02.

04.04.

Vēsture

9.

12.01.

26.03.

Vēsture

12.

12.01.

20.02.

Angļu valoda

10. – 12.

01.12.

09.02.– I kārta
22.03.– II kārta