Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 2017./2018. m.g. Izglītojamo pašpārvalde ( IP )

Pašpārvaldes darbības  mērķis:  panākt izglītojamo interešu aizstāvēšanu un to saskaņošanu ar Skolas administrāciju, veicināt un paplašināt izglītojamo iniciatīvas, radošo un pilsonisko aktivitāti, veicināt izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā, piedaloties skolas sabiedriskās dzīves pilnveidošanā.

 

 

Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

1. izzināt izglītojamo intereses, problēmas skolā;

2. piedāvāt problēmu risinājumus;

3. veikt darbības, kas veicinātu izglītojamo interešu aizstāvēšanu un saskaņošanu;

4. vadīt izglītojamo sabiedrisko dzīvi skolā;

5. būt starpniekiem izglītojamo starpā, kā arī starp izglītojamajiem un skolas darbiniekiem problēmu risināšanā;

6. sadarboties ar skolas administrāciju, pedagogiem, vecākiem un citām institūcijām skolā, pašvaldībā, valstī.