bpvv

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 2016./2017. m.g. Izglītojamo pašpārvalde ( IP )

Pašpārvaldes darbības  mērķis:  panākt izglītojamo interešu aizstāvēšanu un to saskaņošanu ar Skolas administrāciju, veicināt un paplašināt izglītojamo iniciatīvas, radošo un pilsonisko aktivitāti, veicināt izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā, piedaloties skolas sabiedriskās dzīves pilnveidošanā.

 

 

Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

1. izzināt izglītojamo intereses, problēmas skolā;

2. piedāvāt problēmu risinājumus;

3. veikt darbības, kas veicinātu izglītojamo interešu aizstāvēšanu un saskaņošanu;

4. vadīt izglītojamo sabiedrisko dzīvi skolā;

5. būt starpniekiem izglītojamo starpā, kā arī starp izglītojamajiem un skolas darbiniekiem problēmu risināšanā;

6. sadarboties ar skolas administrāciju, pedagogiem, vecākiem un citām institūcijām skolā, pašvaldībā, valstī.

 

IP prezidents: Elvis Garais 12.b klase,  pienākumi:

vadīt un koordinēt izglītojamo pašpārvaldes darbu;

pārstāvēt izglītojamo pašpārvaldes skolu pašpārvalžu līderu sanāksmēs BJC;

parakstīt dažādus dokumentus izglītojamo vārdā;

informēt izglītojamos.

 

IP Ministru prezidents: Loreta Trofimova 11.b klase, pienākumi:

aizvietot prezidentu, kad prezidenta nav skolā;

vadīt ministru darbu;

sadarboties ar klašu vecākajiem.

 

Izglītības ministrs: Vladislava Šņigirova 9.a klase, pienākumi:

motivēt izglītojamos uzlabot mācību sasniegumus;

palīdzēt organizēt mācību priekšmetu nedēļas, izglītojošus konkursus;

 

Ārlietu ministrs: Alīna Logina 3.kurss, pienākumi:

veicināt izglītojamo sadarbību ar citām skolām;

veicināt izglītojamo iesaistīšanos dažādos novada pasākumos.

 

Iekšlietu ministrs: Amanda Laicāne 9.a klase, pienākumi:

organizēt IP dalībnieku dežūras  skolas pasākumu laikā;

rūpēties par skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

 

Vides ministrs: Aleksandrs Samoiļenko12.b klase, pienākumi:

sadarbībā ar skolas saimnieku rūpēties par apkārtnes sakopšanu;

palīdzēt organizēt talkas;

rūpēties par tīrību skolas telpās, apkārtnē.

 

Sporta ministrs: Elvīra Nāgele 11.b klase, pienākumi:

izzināt izglītojamo intereses sporta jomā;

palīdzēt organizēt un vadīt sporta pasākumus;

popularizēt veselīgu dzīvesveidu.

 

Kultūras ministrs: Lana Pokule 11.b klase, pienākumi:

izzināt, veidot un izkopt skolas tradīcijas;

palīdzēt organizēt un vadīt pasākumus skolā.

 

IP konsultante: dir. v. Vineta Muzaļevska