Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 2017./2018. m.g. Izglītojamo pašpārvalde ( IP )

Pašpārvaldes darbības  mērķis:  panākt izglītojamo interešu aizstāvēšanu un to saskaņošanu ar Skolas administrāciju, veicināt un paplašināt izglītojamo iniciatīvas, radošo un pilsonisko aktivitāti, veicināt izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā, piedaloties skolas sabiedriskās dzīves pilnveidošanā.

 

 

Esi gaidīts BPVV Izglītojamo pašpārvaldē! Nāc, pievienojies un esi viens no mums!

Sanāksmju laiks: trešdienās plkst.8:30 izglītības iestādes konferenču zālē

 

Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

 1. Izzināt izglītojamo intereses, problēmas izglītības iestādē.
 2. Piedāvāt problēmu risinājumus.
 3. Veikt darbības, kas veicinātu izglītojamo interešu aizstāvēšanu un saskaņošanu.
 4. Vadīt izglītojamo sabiedrisko dzīvi izglītības iestādē.
 5. Būt starpniekiem izglītojamo starpā, kā arī starp izglītojamajiem un izglītības iestādes darbiniekiem problēmu risināšanā.
 6. Sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju, pedagogiem, vecākiem un citām institūcijām skolā, pašvaldībā, valstī.

 

IP prezidents – Oskars Kapteinis (11. b klase)

Prezidenta vietnieks – Valdis Slišāns (12.b klase )

IP MINISTRI 2017./2018.M.G

Nr.p.k.

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Klase/kurss

 1.  

Izglītības ministrs

Viola Garā

 

3. kurss

 1.  

Kultūras ministrs

Lana Pokule

 

12.b

 

 1.  

Ārlietu ministrs

Sindija Logina

1.kurss

 1.  

Sabiedrisko attiecību ministrs

Ksenija Hmeļova

Amanda Laicāne

10.b

10.b

 1.  

Sporta ministrs

Karīna Andronoova

7.a

 1.  

Vides ministrs

Aleksandra Lazdiņa

7.a

 1.  

Pasākumu filmētājs

Elīna Uvārova

2.kurss

 1.  

Skolas fotogrāfs

Elvīra Nāgele

Dairis Duļbinskis

3.kurss

11.b klase

 1.  

Galvenais noformētājs

Samanta Kaļva

Ksenija Tupicina

9.b

9.b

 1.  

Atbildīgais par tehniskām lietām

Kevins Kamaldiņš

Ieva Šmate

12.b

12.b

 

* Ministru kandidatūras apstiprinātas 2017.gada 4.oktobra Izglītojamo pašpārvaldes sanāksmē.