2012./2013.mācību gadā mācības uzsāk 340 skolēni un darbu- 40 skolotāji. Direktore Sarmīte Cunska. 1. septembra svētki notiek skolas iekšpagalmā. Skola ir nosiltināta, kļuvusi gaiša, silta, jo veiksmīgi realizēts siltināšanas projekts. Darbu uzsāk Rīgas Valsts tehnikuma Balvu novada filiāle. 16. septembrī skolotāji dodas mācību ekskursijā uz Valmieras novadu, kur apmeklē BMX velotrasi, Valmiermuižas alusdarītavu, Dikļu pili. 30.septembrī atzīmē Skolotāju dienu, par ko rūpējas 12. klašu skolēni. Gada skolotāja- Anna Krēmane. 22. oktobrī skola svin 20. jubilejas gadu. Pasākuma moto- poga. 4. novembrī- amatnieku svētki. No 11. – 18. novembrim skolā tiek organizēta Tēvzemes nedēļa. Pirmo reizi tiek organizētas orientēšanās sacensības pilsētā. Svinīgi atklāj skolas Goda plāksni. 28. novembrī sākas Nordplus projekts. Ierodas lietuviešu draugi no Šauļiem. 22. decembrī tradicionālais labdarības pasākums vecākā gada gājuma ļaudīm. Pasākumā piedalās Baltinavas vokālais ansamblis „Vērmelīte”, Kubulu pagasta dejotāji un vokālais ansamblis skolotājas A. Ločmeles vadībā. 4. janvārī meistarklases nodarbības, pēc tam skolotāji relaksējas Balvu peldbaseinā. 28.janvārī skolotājs A.Noviks iegūst Amatu Meistara nosaukumu, bet Anna Krēmane 25. janvārī Rīgā- 5.kvalitātes pakāpi. 17. februārī mazo bērnu modes skate „Mani mīļie radiņi, man ir pieci gadiņi”, ko organizē skolotāja Anita Matule. 24. februārī 12.klašu skolēnu žetonu vakars. 26. martā 11. klašu skolēni dodas uz Šauļiem, bet notiek traģēdija. Smagi saslimst un 30. martā mirst 10. klases skolniece Agnese Sergejeva. 11. aprīlī Rīgā mājsaimniecības olimpiādē 1. vietu valstī iegūst 12. klases skolēns Modris Martinovs. Martā noslēdzas „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”projekts. 4.kvalitātes pakāpi ir ieguvuši 8 skolotāji: Arnita Gaiduka, Benita Urtāne, Anastasija Ločmele, Vineta Muzaļevska, Skaidrīte Veina, Anita Matule, Iluta Balule, Daina Mediniece.18. maijā skan pēdējais zvans uz pēdējo mācību stundu 9. un 12. klašu skolēniem. 8. un 12. klašu skolēni svin izlaiduma svētkus pēc veiksmīgi nokārtotiem valsts pārbaudes darbiem.

2010./2011. m.g. darbu uzsāk 40 skolotāji, mācās 370 skolēni. Direktore Sarmīte Cunska, vietnieki Anna Krēmane, Aina Vilcāne, Andris Līcītis, Maija Dreimane, Daina Mediniece, Anastasija Ločmele, vietnieks saimnieciskajā darbā Lilita Buša. Šajā mācību gadā ir pārmaiņas, jo tika pievienota vakarskolas programma. Septembrī pirmo reizi tiek rīkota dzejas kafejnīca tikai skolotājiem. Pedagogi dodas mācību ekskursijā uz Saldu, kur iepazīstas ar dravniecību Kurzemē, konfekšu „Gotiņa” ražošanu un foreļu audzēšanu. 1.oktobrī mūsu skolā notiek novada skolotāju balle. Tēma – olimpiāde. Pasākumu lieliski novada skolotāja Daina Mediniece. Gada skolotāja – Vineta Muzaļevska. Skolotāja Vineta un skolotāja Daina saņem arī IZM atzinības rakstus. Skolotāja Balule saņem atzinību par labāko metodisko izstrādni radošo darbu skatē. Oktobrī 5. klases skolēnus uzņem „lielo” saimē, ko organizē skolotāja Gunita un Arnita. Amatu skolotāji organizē amatu prezentāciju, kas notiek sirsnīgi un mīļi skolotājas Veinas kabinetā. 21. oktobrī notiek amatnieku svētki. Uzvaru gūst 11.a klase (audz. I. Cunska). Rudens brīvdienās notiek meistarklases nodarbības. Skolotāji dalās pieredzē darbā ar mūsdienīgajām tehnoloģijām. Lāčplēša dienā skola izrotāta ar Latvijas karodziņiem, meitenes pārsteidz zēnus. 17. novembrī notiek Amatnieku vīru spēles. Skolotāji piedalās ESF projektā, izvērtējot savu darba kvalitāti. Skolotāja M. Deņisova apmeklē Norvēģiju, lai iepazītos ar valsts izglītības sistēmu Projekta „Comenius” ietvaros skolotāji un skolēni dodas uz Skotiju. 22. decembrī notiek labdarības koncerts pensionāriem un vientuļiem cilvēkiem. 2.semestrī katru mēnesi notiek mācību priekšmetu nedēļas. Februārī notiek reģionālais skolēnu firmu tirgus. Labi panākumi skolēniem matemātikas olimpiādē (sk. B. Urtāne), krievu valodā (sk. M. Dreimane, M. Ločmele), mājsaimniecībā(A. Noviks, Dz. Putniņš, S. Veina) un daiļlasītāju konkursā (sk. G. Blauma). Projekta „Comenius” ietvaros skolotāji un skolēni dodas uz Turciju. Martā skolotāja Anita Matule organizē 4. modes skati ”Alise brīnumzemē” jaunākajiem skolēniem un pirmskolas vecuma bērniem. Sākumskolas skolotājas S. Ivanova, I. Ločmele, K. Jermacāne noorganizē sirsnīgu un jauku Lieldienu zaķu skolu. 4. pakāpi iegūst skolotāja Anna Krēmane, Arnita Gaiduka, Benita Urtāne. 29. un 30. martā notika skolas akreditācija. Kompetentā komisija, kurā godprātīgi un atbildīgi strādāja Ģ.Zabašta, Dobeles vidusskolas direktore, A.Šķēls, Gulbenes izglītības pārvaldes vadītājs, B.Preisa, Jelgavas vakara- maiņu vidusskolas direktore, un R. Kalvāns, IZM speciālists. Balvu Amatniecības vidusskolas darbu novērtēja kā ļoti labu, un izglītības programmas akreditētas uz 6 mācību gadiem, skola uz nenoteiktu laiku.  6. maijā notiek modes skate „Vintage jeb pievienotā vērtība” Notiek kārtējā Pateicības diena, kur apbalvo skolēnus un skolotājus, kuri guvuši panākumus olimpiādēs, konkursos, sacensībās. Sākas eksāmenu sesija, seko izlaidumi , un sākas jaukais vasaras brīvlaiks

2009./2010. m.g. 1.septembrī mācības uzsāk 302 skolēni un 35 skolotāji. Direktore Sarmīte Cunska, vietnieki A. Krēmane, M.Dreimane, A.Līcītis, D.Mediniece, A.Ločmele, A. Raciborskis. 5-6 gadīgo skolēnu grupā mācās 12 skolēni. Skolā sāk darboties e-klase, kaut gan saglabājas arī papīra žurnāli. Gada sākumā veiksmīgi apstiprināta tarifikācija, sarūgtinājums par 30-35% zemāku algu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Skolotāji brauc ekskursijā uz Gulbeni un jautri atpūšas, izbauda piedāvāto programmu, ceļojot ar mazbānīti. Vislielāko prieku sagādā izremontētie dabaszinību kabineti, jaunās mēbeles un aprīkojums, tas viss ES projekta ietvaros. Tradicionālajos amatnieku svētkos ceļojošo vimpeli kā labākā amatnieku klase iegūst 10.c klase, audzinātāja A. Matule. Novembrī skola uzsāk darbību projektā „Comenius”, direktore ar komandu dodas uz semināru Itālijā. Veiksmīgi un interesanti norit vīru spēles, ko organizē skolotāji G. Stepanovs un I. Cunska. Valsts svētku priekšvakarā tiek atklāta goda plāksne ”Tu esi mūsu skolas lepnums”. Skolā tiek uzņemti viesi no Gulbenes novada un mūsu skola dalās pieredzē.22. decembrī svinīgajā līnijā tiek noslēgts 1.semestris. Šogad mūsu skola izveido jaunu tradīciju- sniegt labdarības Ziemassvētku koncertu veciem un vientuļiem cilvēkiem. Tas rada gandarījuma sajūtu gan skolas saimei, gan viesiem. Konkursā „Balvu Mis un Misters” uzvaras laurus plūc Romāns Garaņins, 12.b klases skolēns. Februārī veiksmīgi sāk darboties skolēnu firmas, ko vada skolotāja Vineta Muzaļevska. Skolas skaistumkonkursā par BAV mis kļūst Agnese Blauma, bet misters Jevgēnijs Naudužas. Pēdējā februāra nedēļā projektu nedēļas laikā mūsu skolā viesojas Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni, lai prezentētu kopā ar mūsu skolas skolēniem savus zinātniski pētnieciskos darbus. 26. februārī 12. klašu skolēni un audzinātāji- M.Dreimane, B. Urtāne, E. Kamenders-svin žetonu vakaru. Skolēni piedalās ēnu dienās, tiekas ar Izglītības un zinātnes ministri T. Koķi. Marta pēdējā nedēļā notiek vecāku nedēļa. Aprīlī notiek kārtējā modes skate „Tērpa stāsts”, ko organizē skolotā A. Matule. Daiļlasītāju konkursā, kas veltīts A. Eglīša daiļradei, uzvaru gūst 11. klases skolniece L. Eizāne un viņas skolotāja G. Blauma Aprīļa beigās ierodas 26 skolēni kopā ar skolotājiem no Polijas, Edinaburgas, Turcijas, lai turpinātu darbu projektā „Comenius”. 13. maijā skolā atzīmē Mātes dienu un pateicas skolēniem par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu. Sākas eksāmenu sesija, kas ievieš novitātes. Darbi tiek skolā saņemti elektroniski. 11. jūnijā 9.klašu izlaidums un 18. jūnijā 12. klašu izlaidums.

2008./2009. m.g. 1. septembrī mācības uzssāk 327 skolēni. Septembrī skolēni aktīvi iesaistās talkā „Par zaļo Latviju” tiekas ar dzejniekiem O. Slišānu, A. Degumu, I. Krūmiņu, paši raksta dzeju. Skolotāji mācās un sāk strādāt ar interaktīvo tāfeli. Septembra nogalē skolotāji dodas ekskursijā uz Ziemeļigauniju. 21. oktobrī direktorei S. Cunskai atzīmē skaistu dzīves jubileju. Skolotāja A. Matule ievieš mediācijas blogspotus, kuros notiek diskusijas par aktuālām tēmām. Oktobrī skolotāji tiekas ar psihoterapeiti Ainu Poišu. 10.-12. klašu skolēnu komanda „Tugadumi” veiksmīgi startē erudītu konkursā. Vēstures nedēļā notiek dziesmu konkurss par Latviju, vidusskolēni skolotāja G. Stepanova vadībā spēlē Vīru spēles. Decembra sākumā notiek tradicionālā vecāku sapulce, kur vecāki strādā vairākās darba gurpās. Decembrī 12. klašu skolēni ar B. Urtāni un A. Gaiduku dodas uz Norvēģiju „Nord plus” projekta ietvaros. Janvārī M. Duļbinska Polijā uzsāk darbu prejektā „Comenius”. Daiļlasītāju konkursā 3 skolēni iegūst 1. vietu. Februārī pasākumā „Skolas Mis un Misters” titulu iegūst Margarita Leišavniece un Ginta Ločmele, misters – Dainis Trubņiks. Februārī skolēni sāk peldēšanas nodarbības  baseinā. Skolotāji sāk darbu ar e-klasi. Mājsaimniecības olimpiādē valstī atzinību iegūst Andris Mežsargs, Ģirts Ozols. Aprīlī skolā viesojas skolēni un skolotāji no Norvēģijas. Edgars Miķelsons iegūst 1. vietu vizuālās mākslas olimpiādē. Notiek Modes skate „120 minūtes apkārt zemeslodei” un modes skate mazajiem „Puķu pasaciņa”. Pateicības diena skolēniem un vecākiem, skolotājiem. Mācību gada noslēgumā skolotāji brauc ar jauno plostu „Vilnis”. Maijā sākas eksāmenu laiks, bet jūnijā izlaidumi. Tiek uzsākts dabaszinību projekts.

2007./2008. m.g. mācības uzsāka 352 skolēni, strāda 42 skolotāji, ir 22 klašu komplekti, pirmo reizi 3 pedagoģiskās korekcijas klases. Darbu atsāk 5-6 gadīgo skolēnu grupa un viņu audzinātāja ir Teiksma Kuzņecova. Pirmo reizi skolā norit rajona Skolotāju balle, uz kuru ierodas ap 500 skolotāju. No mūsu skolas par gada skolotāju tiek izvirzīta I. Dambe. Iepriecina, ka BAV valsts skolu reitingā ieņem 10 vietu. Amatnieku svētkos piedalās skolotāju komanda „Slinkie skolotāji”. Skolā atklāj goda plāksni „Tu esi mūsu skolas lepnums”, kurā ir ievietotas 44 skolēnu fotogrāfijas. Pirmo reizi notiek modes skate mazākajiem bērniem „Spogulīt, spogulīt, saki man tā ...”. Skolā notiek mācību priekšmetu nedēļas. Atklāj stendu par Balvu pilsētu, kura svin 80 gadu jubileju. Februārī skolā notiek blogspots – mediācija par tēmu „Atkarības”. Pirmo reizi notiek pasākums BAV „Mis un Misters”. Par skolas misteru kļūst M. Učelnieks. A. Mačāns iegūst 3. vietu kultūras vēstures olimpiādē un atzinību politikas un tiesību olimpiādē.

2006./2007. m.g. mācības uzsāk 392 skolēni, strādā 39 skolotāji, ir 21 klašu komplekts. 2. septembrī skola svin 15 gadu jubileju. Uz pasākumu ierodas izglītības un zinātnes ministre B. Rinža. Pirmo reizi skolu skan skolas himna ar M. Svīņes vārdiem un A. Ločmeles mūziku. 14. septembrī notiek futbola mačs starp skolotājiem un skolēniem. Par gada skolotāju izvirza L. Sprudzāni. 27. oktobrī skolā viesojas vairāk kā 100 pašvaldību vadītāji. 10. novembrī notiek pasākums „Amatnieku vīru spēles”, kas veltīts Lācplēša dienai. Skolā remontē aktu zāli. 10. janvārī skolā tiek slēgtas skolas durvis, lai mazinātu skolēnu neattaisnotos stundu kavējumus. 8. februārī atklāj izremintēto skolas aktu zāli. Skolas basketbola komanda izcīna Preiļos 1. vietu valsts olimpiādēs. A. Mačāns iegūst zelta medaļu un 1. vietu kultūras vēsturē, M. Putniņš 2. vietu mājsaimniecības olimpiādē, A. Žučikam 3. vieta mājsaimniecības olimpiādē. A. Macāns iegūst atzinību vēsturē, V. Jakovļevam un V. Baranovai atzinība par mājas darbu mājsaimniecībā. 27. aprīlī modes skate „Sapnis par īstenību”.

2005./2006. m.g. mācības uzsāk 452 skolēni, strādā 41 skolotāji. Skolā notiek tradicionāli pasākumi: dzejas diena, amatnieku svētki, skolotāju diena. Skola iesaistās projektā par karjeras izvēli, tiekas ar Rugāju un eglaines skolu skolotājiem. Skolēni piedalās mājas lapu konkursā „Zelta skudra”, Elvijs Sprudzāns iegūst 1. vietu un datoru skolai, 3. vieta Edītei Kamenderei un Artūram Mačānam. Skolas saimnieks kopā ar skolēniem izveido skolas iekšpagalmā slidotavu. Skolā notiek rajona mēroga pasākums „Lustes dienas”. Skolā viesojas Žoržs Siksna. 21. aprīlī notiek modes skate „Laiks čukst”. Skolotājam atzīmē Nikam Gorkinam 70 gadu jubileja. Skolā viesojas zviedru draugi no Gnosjo.

2004./2005. m.g. mācības uzsāk 431 skolēni, strādā 41 skolotāji. Skolā tiek atklāta pagrabstāvā skolotājiem konferenču zālē un pirts. Novembrī skola iegūst atjaunotu sporta zāli. Pavasarī notiek modes skate „Bonjour Paris”.

2003./2004. m.g. mācības uzsāk 394 skolēni, strādā 40 skolotāji. E. Miķelsons iegūst atzinību starptautiskā konkursā Polijā. Andris Mežsargs uzvar valsts mājsaimniecības olimpiādē un iegūst zelta medaļu. Skolai ir 1. vieta mākslas konkursā „Gaismas rotaļas”. Notiek modes skate „Balts - melns”. 12. klašu izlaidumā ierodas PBLA priekšsēdētājs no Amerikas Jānis Kukainis un pasniedz Aigaram Mežsargam stipendiju studijām.

2002./2003. māc. gadā mācās 407 skolēni, strādā 39 skolotāji. Vispriecīgākais notikums - 17 jūnijā sāk rosīties celtnieki skolas piebūvē. Darbi rit ļoti raiti, un 27. septembrī tiek atklāts jaunais korpuss. Atklāšanā piedalās Tautas partijas līderi Andris Šķēle, Rihards Pīks un Anta Rugāte. Skolu apciemo delegācija no Taivānas un Zviedrijas. Gada skolotājs - Nikolajs Gorkins. Interesantākie pasākumi: Skolotāju diena, Pasaules Bankas seminārs kaimiņu rajonu direktoriem, uzvara projektu konkursā sabiedrības Integrācijas fondā, gaismas svētki skolā un vecāku sapulce, Gulbenes mūzikas skolas audzēkņu koncerts, karnevāls "60. - 80. gadu mode", sniega skulptūru konkurss, amatnieku svētki, tikšanās ar Limbažu 3. vidusskolas skolotājiem un teātri "Niķis", koncertprogramma Balvu pilsētas 70. dzimšanas dienā, sirsniņu svētki Valentīna dienā, projektu nedēļa, kursi skolotājiem "Veiksmīgas saskarsmes veidošana", žetonu vakars, vecmāmiņu pēcpusdiena, folkloras vakars, skolas Izglītības informācijas centra atvēršana, vecāku nedēļa, skolas avīzes veidotāji piedalās 1. skolēnu avīžu festivālā Tukumā. Skolotājs N. Gorkins izdod 2. grāmatu izdevniecībā "Pētergailis". 7. jūnijā izlaidums 35 BAV 9. klašu beidzējiem, 21. jūnijā - BAV absolvē 49 skolēni, zeļļa diplomu iegūst ... skolēni. 15. jūnijā noslēdzas SIF atbalstītā projekta nometnes nedēļa, tiek iekārtots amatnieku laukums un atpūtas istaba.


2001./2002. māc. gadā mācās 402 audzēkņi, strādā 39 skolotāji. 2001.gada septembrī darbu sāk jauna direktore Sarmīte Cunska, direktora vietniece mācību darbā Anna Gabrāne. Direktore I. Ņikuļina kļūst par Balvu pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieci. 2001. gada 1. septembrī skolas 10 gadu jubilejas koncerts notiek skolas jaunbūvē zem klajas debess. Koncertā piedalās daudz prominentu personību. Pirmā semestra pasākumi: Pļaujas svētki, policijas nedēļa skolā, dzejas dienas, top skolas avīze BAVīze, skolotāju ekskursija uz Jaunannu, kritiskās domāšanas attīstīšanas kursi, Mārtiņdienas svinības, īpaša vecāku kopsapulce 30. novembrī. Otrajā pusgadā tiek licencētas 5 izglītības programmas, notiek skolas akreditācija un direktores atestācija. Direktore Sarmīte Cunska iegūst augstāko vērtējumu. Interesants ir karnevāls "Kino un mēs". Notiek skolotāja N. Gorkina grāmatas "Latvijas kultūras vēstures īskurss" atvēršanas svētki. Īpašs notikums - Latvijas Sarkanā krusta sacensībās 1. vieta. Gada skolotāja - Irina Šņukute. Skolotāja Anna Gabrāne kopā ar autorēm izdod latviešu valodas grāmatu komplektu 6. klasei. Skolu absolvē 41 skolēns, zeļļa diplomu iegūst 40 audzēkņi.

2000./2001. māc. gadā mācās 416 skolēni, strādā 37 skolotāji. Mācību gada pirmā semestra nozīmīgākie pasākumi: Pļaujas svētki, poētiskā kafejnīca, Mārtiņdiena, modes skate "Par saknēm būt/Un ziedus neapskaust". No skolas aiziet izcilais sporta skolotājs M. Ločmelis. Otrā semestra pasākumi: karnevāls "Kā Jauno gadu sagaida citās zemēs", projektu nedēļa "Mana skola". Izcili sasniegumi rajona latviešu valodas olimpiādē, 3. vieta Valsts mājsaimniecības olimpiādē. Skolotāja A. Gabrāne iesaistās projektā "Latviešu valoda 5. - 9. klasei" un strādā pie mācību līdzekļu komplekta 5. klasei izdevniecībā RakA. Balvu Amatniecības vidusskolu beidz 42 12. klašu absolventi un 36 iegūst zeļļa diplomu.

1999./2000. māc. gadā mācās 428 skolēni, strādā 38 skolotāji, no tiem trīs izglītības zinātņu maģistri: A. Gabrāne, I. Ņikuļina, S. Veina. Interesants pasākums ir Pļaujas svētki Ates dzirnavās, kur Balvu Amatniecības vidusskolas skolēni strādāja praksi. Skola aktīvi atsaucas akcijai "Ziedojums Brīvības piemineklim". Skolas pasākumi: Klases vakars vidusskolēniem, modes skate ar A. Čaka dzeju, tikšanās ar dziedātāju Ž. Siksnu, TV konkurss "Erudīts", kur mūsu skolas komanda uzvar Dobeles ģimnāziju, tikšanās ar folkloras grupu "Vilki", skolas teātra izrāde "Paradīzē", modes skate "Īsti var saredzēt tikai ar sirdi", skolas zēnu kora panākumi novada skatē. Skolotājas B. Urtāne, R. Hrustaļova, M. Dreimane iegūst Izglītības zinātņu maģistra grādu. Skolu absolvē 41 12. klašu absolvents, zeļļa diplomu iegūst 37 skolēni.

1998./1999. māc. gadā mācās 349 skolēni un strādā 41 skolotājs. Top jauna modes skate skolotājas A. Šmites vadībā. Tā ir vēsturisko tērpu kolekcija, kura iegūst lielu popularitāti. Skolas direktore I. Ņikuļina par radošu un kvalitatīvu darbu saņem Izglītības ministrijas apbalvojumu. Mācību pārzine S. Cunska apmeklē Zviedriju. Saistošākie pasākumi: tikšanās ar dzejnieci V. Andžāni poētiskajā kafejnīcā, 12. klases skolēna A. Melnača uzvara daiļlasītāju konkursā rajonā un novadā, amatniecības darbnīcu (piebūves) atklāšana, datorkabineta atklāšana, karnevāls "Zvēriņu horoskops", žetonu vakars, modes skate "Tev jāatnāk", Mātes dienai veltīts pasākums, 9a. klases ceļojums uz Somiju un Serēnas ūdensparku. Skolu absolvē 27 12. klašu skolēni, zeļļa diplomu iegūst 26 audzēkņi.

1997./1998. māc. gadā mācās 425 skolēni, strādā 37 skolotāji. Sākas sadarbība ar Carnikavas vidusskolu, notiek pieredzes apmaiņa. Skolā viesojas dzejnieki A. Tjunītis, A. Rancāne. Skolu apmeklē Taivānas delegācija. Ir sajūsmināti par redzēto un skolai uzdāvina 1000 dolārus, skola nopērk kopētāju. Spožas uzvaras svin skolas basketbolisti skolotāja Māra Ločmeļa vadībā. Skolā notiek pirmā projektu nedēļa, veltīta Zentas Mauriņas simtgadei. Iepriecina karnevāls "Varavīksne", kur katra klase atveido kādu krāsu, cepuru balle 1. - 4. klašu skolēniem, modes skate, kurā piedalās populārā grupa "Tranzīts", folkloras vakars "Ģimene", Olgas disenīte. Direktoru atestācijā direktore Ināra Ņikuļina iegūst augstāko vērtējumu. Skolu absolvē 38 audzēkņi, zeļļa diplomu iegūst 36 skolēni.

1996./1997. māc. gadā mācās 379 skolēni, strādā 35 skolotāji. Mācības mūsu skolā uzsāk 3 skolēni no ārzemēm: Bolīvijas, Venecuēlas un Zviedrijas. Skolu apmeklē viesi no Zemkopības ministrijas, Ludzas rajona direktori, rajona mācību pārziņi, vizuālās mākslas skolotāji. Interesantākie pasākumi: raibā nedēļa, Legomānijas konkurss Rīgā, karnevāls "Balle pilī", frizūru nedēļa, top jauna organizācija "Daugavas vanadzēni", erudītkonkurss, Meteņdienas svinības, pārīšu vakars, folkloras svētki, vecmāmiņu pēcpusdiena. 12. klasi absolvē 22 audzēkņi un pirmo reizi skolas vēsturē visi skolēni saņem Latvijas Amatniecības kameras zeļļa diplomu.

 1995./1996. māc. gadā mācās 338 skolēni, strādā 34 skolotāji. Jaunas tradīcijas: poētiskās kafejnīcas "Pie Lampas", mēmais šovs, raibā nedēļa, 10. klašu skolēnu iesvētīšana, Lieliskais piecinieks, slēpotāju svētki, Popiela, "Kas jāzina meitiņām", karnevāls. Skolēni dodas mācību ekskursijā uz Londonu. 30. augustā skola svin 5 gadu jubileju. Iesvēta skolas karogu, pasākuma vadītāji Anna Gabrāne un Aldis Voits iepazīstina ar skolas sasniegumiem, seko balle un modes skate. Skolu absolvē 26 12. klašu audzēkņi.

1994./1995. māc. gadā mācās 302 skolēni, strādā 29 skolotāji. Ir divas divpadsmitās klases (kl. audz. L. Vaidere un I. Laganovska). Pirmais žetonu vakars. 12. kl. skolēns Andris Švaglis amatu mācības olimpiādē republikā iegūst pirmo vietu. 1995. gada 20. janvārī pirmo reizi skolu apmeklē Valsts prezidents Guntis Ulmanis, bet atkārtoti ierodas pirmo divpadsmito klašu izlaidumā 1995. gada 22. jūnijā. Skolu absolvē 31 audzēknis.

1993./1994. māc. gadā mācās 241 skolēns, strādā 24 skolotāji. Jaunas tradīcijas: folkloras un aerobikas vakari. Izcili sasniegumi skolēnu un skolotāju deju kolektīviem sk. D. Oša pavadībā. Noorganizēta prezentācijas balle, kurā sevi apliecina skolotāju un vecāku koris, kā arī iesākas tradicionālās modes skates. Pirmās modes skates, kuras moto ir "Zemūdens valstībā", autores ir Iveta Laganovska un Margarita Graudumniece.

1992./1993. māc. gada 27. jūlijā Izglītības ministrs Andris Piebalgs paraksta pavēli par atļauju uzsākt darbu Balvu Amatniecības vidusskolai. Skolā māca būvgaldniekus, namdarus, modelētājas, piegriezējas, pēc izvēles apgūst frizieru un keramiķu amatprasmes. Skolā mācās 199 skolēni, strādā 22 skolotāji.

1991./1992. māc. gada 1. septembrī bijušajā Lauktehnikas ēkā darbu sāk Balvu deviņgadīgā skola. Mācības uzsāk 126 skolēni, darbu - 14 skolotāji. Skolas direktore - Ināra Ņikuļina, direktora vietniece mācību darbā - Sarmīte Cunska, ārpusklases un ārpusskolas darba organizatore Anastasija Ločmele.

2009./2010.m.g.