2016. gada 5.maijā Daugavpilī notika seminārs „Pieaugušo izglītība un kvalitāte”, kur piedalījās Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV) direktores vietniece pieaugušo izglītības jomā Maruta Castrova un projektu koordinatore Kristīne Lele.

Pieaugušo izglītība (PI) personu daudzveidīgs izglītošanās process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū. PI var piedāvāt formālajās un neformālajās izglītības programmās.

Seminārā tika aktualizēti jautājumi par neformālās izglītības atzīšanu Eiropas un nacionālā līmenī. Neformālās izglītības atzīšanas galvenais ieguvums ir tas, ka kļūst redzamas iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, jo process noslēdzas ar iegūtu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Atzīšanas laikā var atklāties arī noteiktas prasmes, kas iztrūkst konkrētās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, ko savukārt ir iespējams papildināt, tādējādi uzlabojot savu pozīciju darba tirgū un attīstot jaunas karjeras iespējas.

Seminārā tika skatīts jautājums un veikts tiešsaistes treniņš „Eiropas virtuālā platforma pieaugušo izglītībai (EPALE)” – jauna daudzvalodu Eiropas valstu virtuālā platforma un Latvijas izglītības darbinieku līdzdalība tajā.

Pašlaik notiek darbs pie jaunā PI modeļa ieviešanas, kur mērķa grupas ir Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Ekonomikas ministrija, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, reģionālie pārstāvji, vietējo pašvaldību eksperti, PI piedāvātāji, nevalstiskās organizācijas (NVO), zinātnieki/pētnieki PI jomā.

Jaunais modelis tiek apspriests nacionālajos un reģionālajos semināros, attīstot reģionālos tīklus, kas turpina veidoties  ar vietējo pašvaldību atbalstu. Arvien vairāk tiek nostiprināta NVO loma PI. Tiek aptverti visi interesenti – vietējo pašvaldību, sociālo dienestu, NVO, bibliotēku, muzeju, kultūras centru pārstāvji un darba devēji. 

Tika aktualizēts jautājums par labās prakses piemēru un citu valstu PI politikas izplatīšanu radio raidījumos, konferencēs, lokālajos tīklos, reģionālajās televīzijās, organizāciju un iestāžu mājas lapās. Svarīgi, lai PI ideja sasniedz katru iedzīvotāju un veicina iesaistīšanos mūžizglītības procesos.

 

BPVV direktores vietniece pieaugušo izglītības jomā M.Castrova