bpvv

BPVV pēdēja gada laikā pārdzīvojusi izmaiņas un turpina darboties jaunā kvalitātē. Pagājušajā mācību gadā ir paveikts daudz – akreditētas divas četrgadīgās profesionālās izglītības programmas un audzēkņi pirmo reizi skolas, novada vēsturē sāka saņemt ESF stipendiju. Direktore Biruta Vizule uzsāka sadarbību ar uzņēmējiem, kā rezultāta tika saņemti dāvinājumi skolai materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai. Tika uzsākta sadarbība ar „Burda Salons” un tās vadītāju Guntu Brūmani, kā rezultātā skolai būs  8 jaunas šujmašīnas. Ir izveidojusies laba sadarbība ar novada pašvaldību un deputātiem. Direktores vietniece Anna Krēmane kopā ar MK vadītājiem un skolotājiem izstrādāja 9 jaunas profesionālās izglītības programmas. Darbs vainagojies ar panākumiem, un skolā norit jauns projekts „ Jauniešu garantija”.

9. oktobrī novadu skolotāju ballē tika pasniegtas balvas pedagogiem  dažādās nominācijās. Nominācijā „ Inovācijas izglītībā” mūsu skola pieteica profesionālo priekšmetu skolotāju Anitu Matuli. Viņu atpazīst ne tikai Balvu novadā, bet arī kaimiņnovados un visā valstī. Viņa izstrādā A kursu programmas, vada nodarbības ar aizrautību, piedalās daudzos konkusos un gūst uzvaras. Vislielākais prieks, ka mūsu skolas meitenes tērpu radošajā konkursā Rīgā Dziesmu svētku laikā ieguva divas sudraba godalgas. Viņa ir lieliska audzinātāja, ar savu pieredzi dalās laikrakstā „Izglītībā un Kultūrā”.

„Pastāvēs, kas pārmainīsies...”(Rainis)

Septembrī, kad svinam dzejas dienas visā valstī, BPVV skolā viesojās PATS Rainis un Aspazija. Dzejas priekšnesumā akcentējot savu nozīmību latviešu literatūrā, izceļot abu literātu daiļrades laikmetīgumu, aktualitāti un vitalitāti. 12. klases skolniece Agnese Nikandrova un 11.klases skolēns Elvis Garais deklamēja dzeju, kas atklāj pašu autoru dzīves vērtības-mīlestību, esību, dzīves apziņu. Skolēni bija parūpējušies, lai arī vizuāli līdzinātos mūsu dižgaru tēliem, piemeklējot gan atbilstošu apģērbu, gan veidojot frizūras. Latviešu valodas skolotāja Gunita Čubare bija sagatavojusi mācību filmu par Raini un Aspaziju, apkopojot īsumā svarīgāko informāciju par dzejnieku dzīvi un daiļradi. Paldies Agnesei un Elvim par  „dvēseles stundu”, uzņēmību, uzdrīkstēšanos  un radošumu!

Skolotāja: G. Čubare

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola ir uzsākusi Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ mobilitāšu projekta     “ Starpvalstu mobilitātes-mūsdienīgs īsceļš uz profesionālo pilnveidi” (projekta Nr.2015-1-LV01KA102-013289) realizāciju.

Projekts paredz mūsu skolas mācībspēku,  kolēģu, profesionālo priekšmetu pasniedzēju, stažēšanos, darba vērošanu piecās dažādās Eiropas valstīs: Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, Spānijā, Itālijā, Vācijā un Bulgārijā. Bez tam piecus mūsu skolas audzēkņus minētais projekts nodrošinās ar  prakses vietām Anglijā.

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola ir uzsākusi darbu Eiropas Savienības fondu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" projektā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros".

25. septembrī  11.b klases skolēniem : Elvim Garajam, Renāram Čakānam, Samantai Kobzevai un Madarai Šļivkai, tika dāvāta iespēja doties uz Rēzeknes Augstskolu kopā ar Lilitu Bušu un skolotāju Irinu Šņukuti, lai apmeklētu pasākumu  “Zinātnieku nakts”. Skolēniem bija iespēja piedalīties dažādos eksperimentos, iegūstot pārsteiguma balvas un zināšanas par attīstīto aparatūru lietderību. Audzēkņu uzmanību piesaistīja neparastais izskats, kas iegūts pēc ēkas renovācijas, pārsteidza bioloģijas, inženiertehniskās un mākslas telpas, kurās bija apskatāmas tādas lietas kā, piemēram,: 3D printeri, roboti, ūdens attīrīšanas iekārtas, gaismas un siltumenerģijas pārveidošana gaismā, super jaudīgi mikroskopi. Iespaidi par Rēzeknes Augstskolu bija ļoti un audzēkņiem radās vēlēšanās kādu dienu atgriezties, lai varētu studēt un piepildīt nākotnes sapņus!

Elvis Garais 11b.kl.

skolotāju Irinu Šņukuti, kura Rēzeknes Augstskolas akcijā „ Mans skolotājs” ir nosaukta kā labākā skolotāja, kas ir iedvesmojusi un palīdzējusi apgūt zināšanas un dzīves prasmes.

25. septembrī Rēzeknes Augstskola skolotājai pateiksies par ieguldīto nesavtīgo darbu.

Skolas kolektīvs lepojas ar pedagoģi un kolēģi Irinu Šņukuti.

25. septembrī  ”Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā”  notika seminārs „ Biznesa darbnīcas jauniešiem”, kurā  Biznesa inkubatora „Ideju viesnīca” vadītāja Aija Vanaga rosināja jauniešus diskutēt par biznesa idejām  un saskatīt iespējas to realizēšanai. Semināra laikā tika stāstīts arī  par veiksmīgi realizētām biznesa idejām, par iespējām piedalīties dažādos biznesa konkursos.

18. septembrī  mūsu skolas skolotāji un skolēni devās uz Daugavpils Olimpisko centru, lai pārstāvētu Balvu novadu pasākumā „Uzņēmēju dienas Latgalē”.

Mūsu skolas reklāmai bija atvēlēta vieta stendiem, kur darbojās skolotāji Aiga Jansone un Aigars Noviks.

Tur varēja aplūkot ne tikai skolas pagātnes sasniegumus, bet redzēt, kādi esam šodien, ko izdarīsim rīt, un kāds labums no mums nākotnē būs darba devējam.

Balvu novada koncertprogrammā uzstājās mūsu skolas meitenes ar tērpu kolekciju demonstrējumiem (skolotāja Anita Matule), jauniešu deju kolektīvs „Vectilža” un Laicānu „dziedošā ģimene”.

Pasaule pēdējo 10 gadu laikā piedzīvojusi milzīgu progresu - vairāk bērnu iet skolā, pagarinājies dzīves ilgums, ir labāka piekļuve dzeramajam ūdenim, mazāka jaundzimušo mirstība utt. Tās ir ļoti labas ziņas!

Arī Latvija ir palīdzējusi notikt daudz labām lietām citās valstīs - mūsu palīdzība ir noderējusi cilvēkiem Ukrainā, Gruzijā, Moldovā un citur. Līdzīgi kā mums daudzi palīdzēja, kad atguvām neatkarību, arī mēs tagad varam palīdzēt citiem!

Skolas sākums septembrī skolēniem, kas mācības uzsāk pirmo gadu jaunā mācību iestādē, ir piedzīvojumu pilns un, iespējams,  sarežģīts brīdis. Situāciju labo apstākļi, kad viss kolektīvs vēlas, lai ikviens jaunpienācējs ātrāk sevi sajūt piederīgu konkrētajai vietai. Balvu profesionālās un vispārizglītojošas skolas ( turpmāk BPVV) radošās 12.b klases „brigāde” un 3. kursa, 9. klases un izglītojamo pašpārvaldes aktīvistu idejas kļuva par realitāti visiem jaunatnākušajiem skolēniem, jaunajiem klašu un kursu komplektiem. 17. septembris BPVV noritēja pārbaudījumu un piedzīvojumu noskaņās.