Misija: Mūsdienīga, individualizēta pieeja mācību procesā, kurā motivēts izglītojamais profesionālu pedagogu vadībā apgūst nozīmīgas prasmes Latgales reģiona, Valsts un Eiropas darba tirgus vajadzībām.

 

Vīzija: Moderno tehnoloģiju profesionālās un mūžizglītības ekselences centrs.

 

Skolas vērtības:

• Atbildība

• Drosme

• Radošums

• Izaugsme

 

Uzdevumi

 

Pamatizglītības programma (kods

23 011111)

1.Trīs gadu laikā par 3-5% pieauguši izglītojamo rezultāti valsts pārbaudes darbos.

2.Pedagogi ir sagatavojuši izglītojamos dalībai vismaz 80-100% no novadā organizētajām mācību priekšmetu olimpiādēm/sacensībām/konkursiem.

3. Vismaz 20% dalībnieku ir novada olimpiāžu /sacensību/konkursu laureāti.

4. Nodrošinātas skolēncentrētas mācību stundas, diferenciācija, starppriekšmetu saikne, pašvadīts mācību process, par ko liecina vismaz 85-100% vēroto mācību stundu.

5.Izglītības procesā organizēts mērķtiecīgs preventīvais darbs ar mācību pārtraukšanas riskam pakļautajiem izglītojamajiem, iestāde veiksmīgi sadarbojoties starpinstitucionāli.

6. Vairāk kā 45% izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi ir optimālā līmenī.

7. Ne mazāk kā 65% aptaujāto pedagogu, izglītojamo un vecāku apliecina, ka iestādes sniegtie pakalpojumi ir pieejami un kvalitatīvi.

8. Izglītojamie ar pietiekamu zināšanu līmeni tiek mērķtiecīgi virzīti profesionālās izglītības iegūšanai.

9. Mācību procesā mērķtiecīgi un atbilstoši mācību stundas mērķiem tiek izmantotas modernās tehnoloģijas, par ko liecina  vismaz 80% vēroto mācību stundu.

10. Iestāde monitorē absolventu tālākās izglītības gaitas un veiksmīgi iesaista absolventus mērķtiecīgos karjeras izvēles procesos.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 23015611)

1. Pedagogiem ir pieejams organizatorisks un metodisks atbalsts diferencētai un individuālai pieejai izglītojamo mācību darbā.

2. Regulāri tiek pilnveidoti un izstrādāti individuālie izglītības programmas plāni katram izglītojamajam ar speciālajām vajadzībām.

3. Veiksmīga sadarbība starp BIIAC un skolas atbalsta personālu.

4. Nodrošinātas skolēncentrētas mācību stundas, diferenciācija, starppriekšmetu saikne, pašvadīts mācību process, par ko liecina vismaz 85% vēroto mācību stundu.

5. Vairāk kā 40 % izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi ir optimālā līmenī.

6. Vismaz 2x gadā skola sniedz padziļinātu informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.

7. Ne mazāk kā 65% aptaujāto pedagogu, izglītojamo un vecāku apliecina, ka iestādes sniegtie pakalpojumi ir pieejami un kvalitatīvi.

8. Skola ir nodrošināta ar nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, atbalsta materiāliem speciālās programmas īstenošanai.

9. VIIS sistēma nav ilgstošu kavētāju un veikts mērķtiecīgs iestādes preventīvs darbs  izglītojamo kavējumu novēršanā.

10. Iestāde monitorē absolventu tālākās izglītības gaitas un veiksmīgi iesaista absolventus mērķtiecīgos karjeras izvēles procesos.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma/vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011)

1. Trīs gadu laikā par 1-3%  pieauguši  rezultāti valsts pārbaudes darbos.

2.  Pedagogi ir sagatavojuši skolēnus vismaz 90-100%  no  novadā organizētajām mācību priekšmetu olimpiādēm/sacensībām/konkursiem 

3.Vismaz 25% dalībnieku ir novada olimpiāžu/sacensību/konkursu laureāti

4.Vismaz 30%-50% jauniešu, vidusskolu beidzot, iestājas augstākajās izglītības iestādēs.

5.Vairāk nekā 30% izglītojamo ikdienas mācību

sasniegumi - vidējā atzīme (6-7 balles)

6.  Nodrošinātas skolēncentrētas mācību stundas, diferenciācija, starppriekšmetu saikne, pašvadīts mācību process, par ko liecina vismaz 85-100% vēroto mācību stundu.

7. Iestāde monitorē absolventu tālākās izglītības gaitas un veiksmīgi iesaista absolventus mērķtiecīgos karjeras izvēles procesos.

8.Mācību procesā mērķtiecīgi tiek izmantotas modernās tehnoloģijas, par ko liecina 80% vēroto mācību stundu.

9. Izglītojamā sasniegumi attiecībā uz izglītības satura apguves plānotajiem rezultātiem tiek atspoguļoti regulāros vērtējumos skolvadības sistēmā E-klase.

10. Ne mazāk kā 65% aptaujāto pedagogu, izglītojamo un vecāku apliecina, ka iestādes sniegtie pakalpojumi ir pieejami un kvalitatīvi.

11. Iestāde veicina izglītojamo uzņēmējspēju prasmes, nodrošinot iespēju piedalīties starptautiskajos projektos,  darboties Junior Achivement, dibināt skolēnu mācību uzņēmumi ( SMU).

12. Iestāde veicina karjeras izglītību, veiksmīgi atrodot sadarbības partnerus.

Vispārējās vidējās izglītības programma [neklātienes] (kods 31016013)

1.Trīs gadu laikā par 1% - 3%  pieauguši  rezultāti valsts pārbaudes darbos.

2.  Mazināts izglītojamo  neattaisnoto mācību stundu kavējumu skaits vismaz par 10 %.

3. Nodrošinātas skolēncentrētas mācību stundas, diferenciācija, starppriekšmetu saikne, pašvadīts mācību process, par ko liecina vismaz 85-100% vēroto mācību stundu.

4.  Mācību procesā mērķtiecīgi tiek izmantotas modernās tehnoloģijas, par ko liecina 80% vēroto mācību stundu.

5.  Izglītojamā sasniegumi attiecībā uz izglītības satura apguves plānotajiem rezultātiem tiek atspoguļoti regulāros vērtējumos skolvadības sistēmā E- klase.

6. Ne mazāk kā 65% aptaujāto pedagogu un izglītojamo apliecina, ka iestādes sniegtie pakalpojumi ir pieejami un kvalitatīvi.

7.  Iestāde monitorē absolventu tālākās izglītības gaitas un veiksmīgi iesaista absolventus mērķtiecīgos karjeras izvēles procesos.

• Veikt mācību satura integrāciju un dzīvesgudrības prasmju attīstību, kritiski izvērtējot mācību priekšmetu programmas, kursu un projektu piedāvājumu profesionālajās,

vispārizglītojošajās, tālākizglītības un pieaugušo izglītības programmās, tās sabalansējot ar reālās dzīves prasībām un reālo situāciju darba tirgū.

• Stiprināt katra izglītojamā patriotisma, kultūridentitātes un valstiskās apziņas veidošanu mācību stundās, pasākumos, kursos un nodarbībās.

• Turpināt, aktivizēt un uzlabot sadarbību ar pašvaldību, darba devējiem un profesionālajām nozaru organizācijām.

• Popularizēt savu skolu, piedaloties konkursos, sacensībās, projektos, izstādēs, piesaistot aizvien vairāk izglītojamo.

• Turpināt skolas darbības jomu izvērtēšanu un pilnveidot skolas attīstības plānu.

• Uzlabot skolas infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām.

• Nodrošināt skolas darba kvalitāti atbilstoši darba tirgus prasībām.

• Modernizēt mācību aprīkojumu:

                - koka izstrādājumu izgatavošanas programmas realizācijai;

                - šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģiju programmas realizācijai; apdares darbu strādnieks programmas realizācijai.

• Elastīgi reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu piedāvājot jaunas profesionālās izglītības programmas atbilstoši valsts un reģiona prasībām.

• Veicināt pedagogu kvalitātes kvalifikācijas celšanu un pārkvalifikāciju.

• Pilnveidot darbu pie karjeras izvēles pasākumu īstenošanas, īpaši, paaugstinot sociālo partneru lomu.

• Veicināt sadarbību ar uzņēmējiem, ārvalstu partneriem, pilnveidot materiālo bāzi, kā arī rast naudas līdzekļus skolas vecāku biedrībai, lai motivētu izglītojamos iegūt augstus sasniegumus mācību darbā.

• Pilnveidot pieaugušo daudzveidīgu izglītošanas procesu, lai nodrošinātu personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.