Misija: Mūsdienīga, individualizēta pieeja mācību procesā, kurā motivēts izglītojamais profesionālu pedagogu vadībā apgūst nozīmīgas prasmes Latgales reģiona, Valsts un Eiropas darba tirgus vajadzībām.

Vīzija: Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola ir augstas iekšējās kultūras mācību iestāde, kurai raksturīga sakopta iekšējā un ārējā vide, kas ir atvērta progresīvām pārmaiņām, kur profesijas un amata apgūšana ir prestiža, kur tiek īstenotas profesionālās, vispārējās, pieaugušo formālās un neformālās izglītības un interešu izglītības programmas, kur skolai un novadam piederīgi jūtas izglītojamie, par tās atpazīstamību valstī un ārpus tās robežām rūpējas gan pedagogi, gan skolēni, gan viņu ģimenes. Moderno tehnoloģiju profesionālās un mūžizglītības ekselences centrs.

Skolas vērtības:

• Atbildība

• Izaugsme

• Radošums

• Godīgums

 

Uzdevumi

• Veikt mācību satura integrāciju un dzīvesgudrības prasmju attīstību, kritiski izvērtējot mācību priekšmetu programmas, kursu un projektu piedāvājumu profesionālajās,

vispārizglītojošajās, tālākizglītības un pieaugušo izglītības programmās, tās sabalansējot ar reālās dzīves prasībām un reālo situāciju darba tirgū.

•. Stiprināt katra izglītojamā patriotisma, kultūridentitātes un valstiskās apziņas veidošanu mācību stundās, pasākumos, kursos un nodarbībās.

• Turpināt, aktivizēt un uzlabot sadarbību ar pašvaldību, darba devējiem un profesionālajām nozaru organizācijām.

• Popularizēt savu skolu, piedaloties konkursos, sacensībās, projektos, izstādēs, piesaistot aizvien vairāk izglītojamo.

• Turpināt skolas darbības jomu izvērtēšanu un pilnveidot skolas attīstības plānu.

• Uzlabot skolas infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām.

• Nodrošināt skolas darba kvalitāti atbilstoši darba tirgus prasībām.

• Modernizēt mācību aprīkojumu:

                - koka izstrādājumu izgatavošanas programmas realizācijai;

                - šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģiju programmas realizācijai; apdares darbu strādnieks programmas realizācijai.

• Elastīgi reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu piedāvājot jaunas profesionālās izglītības programmas atbilstoši valsts un reģiona prasībām.

• Veicināt pedagogu kvalitātes kvalifikācijas celšanu un pārkvalifikāciju.

• Pilnveidot darbu pie karjeras izvēles pasākumu īstenošanas, īpaši, paaugstinot sociālo partneru lomu.

• Veicināt sadarbību ar uzņēmējiem, ārvalstu partneriem, pilnveidot materiālo bāzi, kā arī rast naudas līdzekļus skolas vecāku biedrībai, lai motivētu izglītojamos iegūt augstus sasniegumus mācību darbā.

• Pilnveidot pieaugušo daudzveidīgu izglītošanas procesu, lai nodrošinātu personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.