Bērnības atmiņās rudens laiks saistās ar kastaņu vākšanu. Ir daudz interesantu faktu par šo koku un augli.

Arī mūsu skolai ir savs kastanis – skolas atbalsta biedrība „Skolas kastanis”.

Kastanim kabatā ir brīnumains spēks, tāpēc arī mēs caur skolas kastani gribam atbalstīt un radīt izaugsmes iespējas uzņēmīgākajiem un centīgākajiem jauniešiem, gribam palīdzēt realizēt viņu radošās idejas, piedalīties projektos un dot iespēju tālākai izaugsmei.

Priecāsimies par atbalstu mūsu ideju realizēšanai.

BPVV atbalsta biedrība "Skolas kastanis"

Reģ.Nr.: 50008239701

Konts: LV68PARX0016701600001

Banka: AS “ Citadele banka”

Kods: PARXLV

 

In childhood memories autumn time associates with chestnut gathering. There are many interesting facts about this tree and the fruit of it.

Also, our school has its own chestnut- School Support Association "School chestnut".

A chestnut in the pocket has a miraculous power, so we through school chestnut want to support and create developmental opportunities for hardworking and diligent young people, we want to help to realize their creative ideas, to participate in projects and to enable further growth.

We will be happy for any help to support the realization of our ideas.

 

BPVV Foundation " School chestnut "

Reģ.Nr .: 50008239701

Account: LV68PARX0016701600001

Bank : AS " Citadele banka"

Code: PARXLV22