Lai pilnveidotos, mainītos un attīstītos, ir jābūt nākotnes redzējumam- mērķiem, uzdevumiem. Veidot skolas attīstības plānu vismaz turpmākajiem trīs gadiem ir ļoti darbietilpīgs process.
Plānošanas darbu pedagogi vispirms sāka metodiskās komisijas. Tālāk bija nepieciešams ieteikumus apkopot, izanalizēt un papildināt. Tā kā plāns trijiem gadiem jāsaliek pa septiņām jomām, tad tika organizēta pedagogu radošā sanāksme, kuras laikā, izmantojot KETSO metodi, tika vēl labāk apzināta esošā situācija un izvirzītas prioritātes.


Direktores vietniece Anna Krēmane veica sagatavošanas darbus: izstrādāja darba lapas, sarūpēja krāsainās līmlapiņas, rakstāmpiederumus un lielās lapas. Darbs noritēja grupās, ko izveidoja paši pedagogi. Pirmā darbība- lapas centrā izveidot apli, kurā ierakstīt “Plāns 2018.-2021.” un novilkt septiņus starus. Tad katra grupa saņēma darba lapas, kurās tika norādītas septiņas jomas: mācību saturs, mācīšana un mācīšanās, izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā, atbalsts izglītojamajiem, iestādes vide, iestādes resursi, iestādes darba organizācija. Nākamā darbība – paņemt katram pedagogam rozā lapiņu un uzrakstīt, kas ir pozitīvi vērtējams visas septiņas jomās, tādējādi izvērtējot esošo situāciju. Tad grupas biedri iepazinās ar savu redzējumu un pašu būtiskāko izklāstīja saviem kolēģiem.
Darbs ar zaļajām lapiņām – uzrakstīt katras jomas prioritātes, mērķus, uzdevumus, kas būtu jāīsteno turpmākajos trīs gados. Seko apspriede ar grupas biedriem un būtiskāko izklāsta pārējiem kolēģiem. Lapiņas tiek salīmētas atbilstoši priekšlikumiem pa jomām.
Plānoto var traucēt arī kādi šķēršļi, tāpēc uz sarkanajām lapiņām tiek uzrakstītas tās lietas, kas var bremzēt mērķu realizāciju.
Noslēgumā uz dzeltenajām līmlapiņām tiek uzrakstīts, ko mēs darīsim, lai plānoto īstenotu, kas liecinās, ka prioritāte tiks sasniegta.
Tā strādājot, bija iespēja katram pedagogam izteikt savu viedokli, uzklausīt kolēģu domas un saprast, ko mēs gribam sasniegt un ko darīt, lai plānotais īstenotos.
Turpmāk sekos darbs metodiskajā padomē, lai informāciju sistematizētu un saliktu skolas attīstības plānā.
Anna Krēmane, direktores vietniece izglītības jomāVai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?