14. februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktore B.Vizule un direktora vietniece profesionālās izglītības darbā I.Kaļva devās pieredzes apmaiņā uz Krāslavu, Rīgas Valsts Tehnikuma (RVT) Krāslavas teritoriālo struktūrvienību.
Tā kā gan Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola (BPVV), gan Rīgas Valsts Tehnikuma Krāslavas teritoriālā struktūrvienība pārrobežu sadarbības projektā “Darba tirgus bez robežām” projektā Nr. LLI-183 profesionālās izglītības iestādes iesaistījušās ar profesionālās izglītības programmu „Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijas” un „Kokizstrādājumu izgatavošana”, pieredzes apmaiņa tika organizēta šo programmu ietvaros. RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības vadītājs A.Andžāns atzina, ka materiālā bāze ievērojami papildināta ar pārrobežu sadarbības projekta “Darba tirgus bez robežām” sniegto finansējumu, kas ļāvis modernizēt un padarīt daudz kvalitatīvākas un pievilcīgākas profesionālās izglītības programmas.


RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienība, tāpat kā BPVV, sadarbojas ar vienu no 5 lielākajiem šūšanas uzņēmumiem Latvijā SIA „NEMO” un daļa nodarbību RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības profesionālās izglītības programmas „Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijas” audzēkņiem tiek organizētas šajā uzņēmumā, tad apskate tika iekļauta darba kārtībā.
A.Andžāns, stāstot, cik liels finansējumus projekta ietvaros ieguldīts auto virsbūves remontatslēdznieku mācību darbnīcas korpusā, izrādīja teorētisko un praktisko nodarbību mācību telpas un demonstrēja projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu
Ar gandarījumu par iepirktajām iekārtām kokapstrādē, pateicoties projektam “Darba tirgus bez robežām”, tika izrādītas arī kokapstrādes darbnīcas, kas izvietotas atsevišķā skolas korpusā.
Skolu vadība, apspriežot projekta aktivitātes un ieguldīto finansējumu, kas projekta ietvaros abās skolās saņemts profesionālo izglītības programmu aprīkojuma iegādei un aktivitāšu nodrošināšanai ,viennozīmīgi atzina pārrobežu sadarbības projekta nozīmīgumu izglītības iestāžu materiālās bāzes uzlabošanā un modernizēšanā, kā arī pedagogu un izglītības iestāžu vadības izglītošanā, par svarīgākajiem aspektiem mūsdienu darba tirgus prasībās un profesionālās izglītības aktualitāti mūsdienu darba tirgū.
Raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par raksta saturu pilnībā atbild Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Vairāk informācijas par Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”) meklējiet: www.latlit.lv, www.europa.eu