Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvs un izglītojamie izsaka sirsnīgu pateicību „Velku biedrībai”, Ivaram Velkam, Liānai Velkai un organizācijai Hjärta till Hjärta (Heart to Heart) un Vivi-Ann Ahlström . Par atsaucību un atbalstu, lai profesionālās vidusskolas izglītojamie Ziemassvētkos saņemtu naudas balvas par labiem un augstiem sasniegumiem mācību darbā, un aktīvu skolas sabiedrisko darbu.

Lai Jaunajā gadā īstenojas Jūsu sapņi, piepildās ieceres un sniedz gandarījumu paveiktais!

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīva un izglītojamo vārdā direktore Biruta Vizule

 

The collective and learners of  Balvi vocational and general education secondary school express their gratitude to the Velki Society, Ivars Velks, Liana Velka and Hjärta till Hjärta ( Heart to Heart) and Vivi-Ann Ahlström for their responsiveness and financial support so that at Christmas our school learners could receive money awards for optimal and high achievements at school and active participation in school public work.

We wish your dreams and ideas come true in New Year and you get satisfaction from new accomplishments!

Of behalf of the collective and learners of Balvi vocational and general education secondary school Headmistress Biruta Vizule

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?