2020.gada 9.oktobrī, nominētie pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un viesi tikās svinīgā pasākumā Kubulu kultūras namā- „Gada balva izglītībā 2020”. Šajā pasākumā tika sveikti un uzteikti labākie no labākajiem pedagogiem.

Pasākumu atklāja Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva.

Klātesošos uzrunāja un paldies ikvienam pedagogam un direktoram vēlēja arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs.

Nominācijā „Par mūsdienīgu izglītības iestādes darba organizāciju un vadību”, galveno balvu saņēma mūsu izglītības iestādes direktores vietniece profesionālās izglītības darbā Inga Kaļva. Inga profesionāli un mūsdienīgi organizē sadarbību ar uzņēmējiem, Latvijas Darba devēju konfederāciju, fondiem un mecenātiem, lai nodrošinātu izglītojamajiem prakses vietas un stipendijas. Ir ieguldīts liels darbs profesionālās iestādes popularizēšanai reģionā. Iesaistoties projektos, piesaistīti ievērojami Eiropas sociālā fonda līdzekļi.

Nominācijā “Par inovācijām izglītības iestādes darbībā” tika izvirzīti 3 pretendenti. Galveno balvu ieguva Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola. Mūsu izglītības iestāde veiksmīgi realizē vispārizglītojošā virziena, profesionālās izglītības, arodizglītības, neklātienes mūžizglītības un pieaugušo pilnveides mācību programmas. Tiek organizēts mūsdienīgs mācību process labiekārtotos un modernizētos mācību kabinetos. Estētiska, gaumīga un droša izglītības iestādes vide. Veiksmīga akreditācija. Skola attīstās nepārtraukti.

Izglītības iestādes kolektīvu video sveicienā uzrunāja Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Šeit ir garš, garš saraksts ar tiem sasniegumiem, ko šī konkrētā skola ir izdarījusi. Izdarījusi ne tikai to, ko no viņiem sagaida, bet pat daudz vairāk. Tā ir gan sadarbība ar LDDK par mācību prakšu darba vidē balstītu mācību īstenošanu. Tas ir par sadarbību ne tikai ar sava reģiona, bet arī Pierīgas uzņēmējiem. Tā ir īpašā pieeja tieši pirmā kursa audzēkņiem pirms mācību prakšu uzsākšanas, un tā ir aktīva piedalīšanās reģiona organizētajās karjeras, uzņēmējdarbības izstādēs. Šī skola organizē darba devēju un darba ņēmēju, un audzēkņu forumu “Profesionālā izglītība - atslēga uz darba tirgu”. Šī skola ļoti aktīvi popularizē darba ņēmēju un darba devēju sadarbību, un īpaši aktīvi to dara Ziemeļlatgales reģionā. Šie daži punkti ir tikai maza daļa, no tā, ko šī skola ir izdarījusi. Tāpēc es no sirds apsveicu jūs, tas ir jūsu panākums, tie ir jūsu lauri, un šajā gadījumā izbaudiet to kā uzvarētāji, jo esat izdarījuši pietiekami daudz, lai tajā brīdī, kad vēsturiski būs jāatskatās, ko tad mēs esam izdarījuši vairāk gan savai skolai, gan savam reģionam, gan Latvijai, tad jūs ar visu pārliecību varat teikt, ka mēs izdarījāt visu, kas no mums ir atkarīgs. Paldies jums par to!”

 

(Rakstā iekļauti materiāli no: http://www.balvi.lv/aktualitates-izglitiba/22609-pasniegtas-gada-balvas-izglitiba-2020)

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?