2020.gada 27.oktobrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV) pedagogiem notika Metodiskā diena, kurā pedagogi dalījās ar pieredzi un guva jaunas atziņas un ieteikumus turpmākajam darbam.

Atbilstoši Metodiskās dienas darba kārtībai klātesošos uzrunāja BPVV direktore Biruta Vizule.

7., 10.klašu un 1.kursa audzinātāji informēja par izglītojamo mācību procesu, motivāciju mācīties, adaptāciju izglītības iestādē un klases/kursa kolektīvā, kā arī tika uzklausīti ieteikumi mācību procesa uzlabošanai.

Pedagogi Santa Kaša un Ainārs Strads dalījās pieredzē ar labās prakses piemēriem par starpdisciplināru mācīšanu un mācīšanos, kas ir viena no galvenajām prioritātēm šajā mācību gadā.

Lai veicinātu pedagogu pieredzes apmaiņu par kursos gūtajām atziņām stāstīja sekojoši pedagogi: Andris Līcītis, Ainārs Strads, Sintija Heninga, Gunita Čubare, Skaidrīte Atvare, Inese Circene, Benita Urtāne, Iluta Balule, Anita Balantajeva un Marina Ločmele.

Noslēgumā par iknedēļas aktualitātēm informēja direktores vietniece izglītības jomā Kristīne Lele.

Lai gūtā pieredze palīdz mūsu kopējā darbā!Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?