Direktores sleja

Patriotisms  sākas ar mīlestību, ko šūpulī jau ieliek  vecāki, pret savu dzimteni Latviju,  saviem mīļajiem , savu ciemu, novadu, skolu, pilsētu . Tas ieskanas  ar māmiņas dziedātām šūpuļdziesmām, izjusto tēva stipro apskāvienu un vecmāmiņas stāstītajām teikām un pasakām, vectēva  pausto dzīvesgudrību, ar kopīgi svinētiem svētkiem, ar tautas tradīciju apzināšanu un nodošanu tālāk. Svinot  svētkus un saglabājot tautas tradīcijas, mēs paužam attieksmi, apzināmies savu identitāti, ka esam Latvijas pilsoņi , cienām un godinām valsti, kurā dzīvojam.

Iedegsim svecītes , izgaismosim Latviju  gada vistumšākajā mēnesī! Ar lepnumu izjutīsim vienotības sajūtu, svinot Latvijas dzimšanas dienu!

Direktore Biruta Vizule


Cik daudz gaismas uz ceļa,

Pa kuru mums jāiet...

Iesim

Saņemt un starot,

Un dot.

Ojārs Vācietis

Aiz muguras pirmais skolas mēnesis. Oktobra salnas mūs no rītiem sveicina un atgādina par ziemas tuvošanos.

Skolas kastaņas dāvā savus brūnos, siltos kastaņbērnus, kuros slēpjas vasaras, saules un zemes spēks.

Skolā nosvinēta Skolotāju diena - gan skolas, gan visa novada. Priecē iegūtais atzinības raksts un balva skolai nominācijā „Par inovācijām izglītības iestādes darbībā”. Par to paldies skolas radošajam un čaklajam skolotāju kolektīvam, kuri ar aizrautību un entuziasmu veic savu darbu.

Pateicoties novada pašvaldībai un deputātiem, veiksmīgi rit renovācijas darbi skolas internātā. Drīzumā mūsu jaunieši varēs dzīvot modernās, renovētās internāta telpās, kurās ar novada domes un deputātu atbalstu būs arī jaunas mēbeles.

Sadarbībā ar „Burdas salonu” un  novada pašvaldību ir uzsākts projekts “Profesionālās izglītības ievirze – profesionālās ievirzes ārpusskolas izglītības programma, kas attīsta interesi par profesionālo izglītību kā tālākas izglītības izvēli”. „Burdas salons” skolu nodrošinās ar šujamtehniku

2574.00 EUR vērtībā, tādējādi nokomplektējot ar tehniku astoņas darba vietas. Šajā projektā aicināti novada un starpnovadu pirmskolas un pamatskolas skolēni apgūt drēbniecības prasmes. Ir notikušas jau pirmās nodarbības.

Skola ir uzsākusi Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ mobilitāšu projektu.

Ir uzsāktas divas izglītības programmas jauniešiem no 17- 29 gadiem Eiropas Savienības fondu Darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība”.

Skolas kolektīvs ir atvērts sadarbībai, radošumam un inovācijām, jo  labais vairo labo.

Novēlu visiem, lai šajā rudenīgajā laikā  prastu priecāties ne tikai par saules stariem, bet arī par lietus lāsēm un  novērtētu to, kas mums katram ir dots!

Jūsu direktore, Biruta Vizule


Atkal sākas mūsu kopīgais ceļojums pretī zināšanām,  jauniem draugiem, notikumiem un izaicinājumiem. Kāds tas būs, tas ir atkarīgs no mums pašiem. Iekšējā laime un harmonija sasniedzama ikvienam. Tikai  jāsaprot -  katrs pats ir atbildīgs par savu iekšējo pasauli un katram pašam jāsāk ceļojums sevī. Jaunais mācību gads ir brīdis, kad mēs varam ar labvēlību pret sevi un citiem sākt   ceļojumu. Jo vairāk būs ar mīlestību piepildītu soļu, jo laimīgāki būsim paši un darīsim laimīgākus citus. No dzīves saņemsim tik daudz, cik paši tajā ieliksim. Lai Dieva svētīts un ar mīlestību piepildīts mums visiem šis mācību gads, kas vērsts uz jaunām pārmaiņām!

Direktore Biruta Vizule


Mūsu gudrības spēks izpaužas mierīgā attieksmē pret apkārt notiekošo – darbu, ko darām, un  cilvēkiem, ar kuriem tiekamies, jo tikai ar iekšējo pārliecību un neatlaidību mēs varam paveikt daudzas lietas un sasniegt izvirzītos mērķus. Ticot tam, ko darām, izaugsmei, motivējam ne tikai sevi, bet arī pārējos.

Dzīves gudrība neslēpjas tikai kļūdu nepieļaušanā, bet gan prasmē pēc to pieļaušanas iziet no situācijas ar cieņu un veselo saprātu. Mūsu skola audzēkņiem iemāca būt cilvēcīgiem un nebaidīties radoši darboties, meklēt jaunas iespējas un dažādas metodes , lai pilnveidotu sevi. Nezaudēt humora izjūtu ikdienas steigā, jo tas ir labākais paņēmiens, kā atbrīvoties no stresa.

Tuvojas mācību gads izskaņai, 12.klases skolēni jau ir nokārtojuši eksāmenus svešvalodās. Priecē audzēkņu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.

Patīkami, ka vecāki uzticas mums un sūta savus bērnus  izglītoties tieši mūsu skolā, jo te saskata savam bērnam izaugsmes iespējas.

17. aprīlī laipni tiek gaidīta katra ģimene un katrs jaunietis uz skolas atvērto durvju dienu, lai tuvāk iepazītos ar tām iespējām, ko piedāvā tieši šeit un tieši jums. Mēs visus laipni gaidām. Saulainu un siltu pavasari vēlot,

direktore Biruta Vizule


. Panākumi vispirms sakņojas mūsu apziņā un pēc tam realizējas materiālajā pasaulē, bet nekad nenotiek pretēji. Mēs sasniedzam un ieraugām to, ko gaidām.

Tā mēs katru dienu veicam lielākus vai mazākus darbus. Nav laika attapties, kad jau aizskrējis pirmais jaunā gada mēnesis.

Skolā spraigi rit mācību darbs, skolēni ar panākumiem piedalās gan olimpiādēs, gan konkursos. Priecē skolēnu sasniegumi sportā. 12.klašu skolēni gatavojas Žetonu vakaram.

Rit darbs pie jaunu profesionālās izglītības programmu izstrādes. Notiek jaunu sadarbības iespēju apzināšana.

Tālākizglītības un pieaugušo izglītības jomā ir notikusi pirmā konsultatīvās padomes sanāksme, kurā pārrunājam par tālākizglītības iespējām un attīstību.

Jāatceras, ka patiesi vērtīgs ir tas, ko neviens nevar atņemt, un tās ir mūsu zināšanas. Galvenais ir noticēt sev un dzīvot saskaņā ar sevi un savu sirdsapziņu.

Dzīvot ar prieka sajūtu sirdī!


Tas ir laiks, kad mēs lūdzam piedošanu tiem, kuriem esam nodarījuši pāri, un piedodam tiem, kuri ir sāpinājuši mūs.

Neviena cerību zvaigzne mums netiks dāvināta tāpat vien – nolikta pie kājām vai pie mūsu namdurvīm, vai iedegta mūsu sirdīs. Mums vajadzēs pašiem visu radīt ar savu dvēseles skaidrību, mīlestību, ar savu gribasspēku un apņemšanos un iedegt pašiem savu zvaigzni tieši savā sirds logā.

Tāpēc dedzam Adventa vainagā ilgu un pārdomu sveces, lai gaisma un mīlestība ienāktu mūsu katra sirdī!


Kad rudenīgais lietus  klauvē pie loga rūts, ir patīkami sajust skolas gaišo, silto vidi.  Laiks rit strauji uz priekšu, ir daudz paveikts, un tas priecē.

Septembra mēnesī tika akreditētas abas profesionālās izglītības programmas. Tagad 1. un 2. kursa audzēkņi saņems stipendijas par oktobra mēnesi.

Skolā ir notikuši daudzi interesanti un atraktīvi pasākumi. Prieks, ka skolēniem ir dota iespēja iepazīt citādu mācību pieredzi gan Comenius projekta ietvaros, apmeklējot Čehiju, gan tepat uzņēmumu „Latvijas finieris”, Gaismas pili un Okupācijas muzeju.

Pirmdien skolā notiks filmu vakars, kur būs iespēja noskatīties filmu pēc Džona Grīna darba motīviem „Vainīgas ir zvaigznes”, kur tiek stāstīts par jauniešiem, kuriem ir veselības problēmas un kā viņi uztver dzīvi, kā veidojas viņu attiecības. Katra jauna pieredze mums kaut ko māca.

Par godu Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienai notiek gatavošanās patriotiskajiem pasākumiem, kas notiks skolā, pilsētā, kā arī novadā.

Skolēniem novēlu vairāk piedomāt pie savas motivācijas labi mācīties un apmeklēt katru mācību stundu, jo mērķtiecība un gribasspēks iet roku rokā ar veiksmi.

Aicinu būt draudzīgiem, priecīgiem, mīlošiem un katru darbu izdarīt laikā, neatliekot to uz rītdienu. Būtiskākais ir dzīvot harmonijā un mierā!

Lai sirds siltums un gaišas domas priecē šai rudenīgi pelēcīgajā laikā!H.L.Menkens

Caur krāsainu ziedu un pīlādžogu sārtiem ir sācies septembris - skolas laiks, un mums tas ir lielo pārmaiņu laiks, kas prasīs gan pacietību, gan mīlestību, gan prasmi vienam otru sadzirdēt un uzklausīt.

Kļūstot par Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, mums paveras ceļš uz daudzām jaunām iespējām – tepat, uz vietas, mūsu jauniešiem paralēli labai vispārējai  izglītībai dot iespēju iegūt derīgu  un kvalitatīvu aroda prasmi, lai pēc tam viņi var sekmīgi konkurēt darba tirgū.

Tagad septembrī divas profesionālās izglītības programmas – šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija un kokizstrādājumu izgatavošana – tiek pieteiktas Izglītības kvalitātes valsts dienestā akreditācijai, lai mūsu 2.kursa audzēkņi, kuri labi mācīsies un apmeklēs nodarbības, varētu saņemt stipendiju, jo pašlaik līdz programmu akreditēšanai stipendiju saņems tikai 1. kursa audzēkņi.

Patīkami, ka novada pašvaldība atbalsta savus skolēnus un viņu ģimenes, jo tiek piešķirtas brīvpusdienas no 6.klases līdz 10.klasei ( 10.kl. ieskaitot), kā arī brīvpusdienas ēdīs 1.kursa studenti.

Mums visiem kopā ir jāprot būt atvērtiem pret visu jauno, nezināmo, un katra jauna iespēja jāuztver kā izaicinājums. Jāatceras, ka viss ir iespējams tikai tad, kad paši esam laimīgi, mierpilni un ar pozitīvu motivāciju.

Jaunajā mācību gadā visiem novēlu būt atvērtiem radošai enerģijai, dievišķai mīlestībai,  lai mūs visus vada iekšējā sirds gudrība!

Mūsu dzīve – tā ir šodiena! Mums pieder laiks, un svarīgi ir tas, kāda ir šī laika un šī brīža kvalitāte!

Atvēlēsim sev laiku un telpu izaugsmei!

Uz sadarbību,

jūsu direktore Biruta