1. decembrī Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV) pārstāvji apmeklēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA), kur norisinājās V starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”.

RTA ir BPVV sadarbības partneris izglītības veicināšanas jomā, t.sk. sekmējot radošās un zinātniskās aktivitātes, pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu. Dalība V starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Māksla un mūzika kultūras diskursā” ir viena no savstarpējās sadarbības formām, kur BPVV pārstāvji piedalījās pirmo gadu.

BPVV direktore B.Vizule, direktores vietniece izglītības jomā A.Krēmane un projektu koordinatore K.Lele piedalījās konferences atklāšanā un plenārsēdē, kur tika teiktas uzrunas apmeklētājiem, kā arī dota iespēja baudīt Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas izglītojamo muzikālo sniegumu. 

Konferences ietvaros tika rīkotas meistardarbnīcas, lai interesenti apgūtu jaunas prasmes - šūšanas tehnikas iespējas, skaņu zīmēšanas un papīra liešanas tehnikas, muzikālās skaņas bērnu attīstības pilnveidei, koka ziedu izgatavošanu un marmorēšanu. 

Meistardarbnīcās savu profesionalitāti apliecināja BPVV profesionālās izglītības skolotāji Aiga Jansone un Ēriks Kanaviņš. A.Jansone vadīja meistardarbnīcu „Modernais skroderis”, klātesošajiem demonstrējot grāmatzīmju izgatavošanu ar programmējamo izšūšanas šujmašīnu. Meistarklases apmeklētāji izstrādāja savas personīgās grāmatzīmes, iestrādājot tajās burtus, rakstus un ornamentus. Savukārt Ē.Kanaviņš meistardarbnīcas apmeklētājiem palīdzēja koka ziedu – liliju – izgatavošanā, par izejmateriālu izmantojot lazdas sprunguli. Meistardarbnīcās pulcējās kupls, darboties ieinteresēts, apmeklētāju skaits.

Neatņemama konferences „Māksla un mūzika kultūras diskursā” sastāvdaļa ir tērpu kolekciju demonstrēšana, kur piedalās gan Latvijas, gan starptautiska mēroga sadarbības partneri. BPVV modes skatē „Variācijas” demonstrēja 3 tērpu kolekcijas – „Nāc līdzi”, „Aizspogulija” un „Baltijas saule”. Ar ovācijām tika pavadīts tērpu kolekcijas „Baltijas saule” uznāciens, kas ir veltījums Baltijas ceļa 25 gadu jubilejai, apliecinot Baltijas valstu – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vienotību. Tērpus darinājušas profesionālo izglītības programmu audzēknes, darba vadītāja - profesionālās izglītības skolotājas Anita Matule. 

Līdzās BPVV tērpu kolekcijām bija iespēja vērot arī Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” absolventu un  PIKC „Daugavpils tehnikums”, Pleskavas Valsts universitātes, RTA studentu darbus. 

Dalība šādos pasākumos sekmē profesionālo izaugsmi un paver jaunas iespējas tālākai attīstībai. 

Projektu koordinatore K. LeleVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?