Šī gada 29.maijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV) norisinājās „Pateicības pēcpusdiena”, kurā paldies vārdi tika izteikti ikvienam klātesošajam.
Pasākums sākās ar direktores Birutas Vizules uzrunu, turpinājās ar Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieces Anitas Petrovas vārdiem par to, cik svarīgi ikdienas steigā apkārtējiem ir laipni izteikti vārdi un pozitīvs novērtējums. Izglītojamos par augstiem sasniegumiem mācībās ar naudas balvām sveikt bija ieradušies „Velku biedrība” dibinātāji Ivars un Liāna Velki, sadarbībā ar asociāciju „Heart to Heart”. Izglītojamos apbalvoja ar dāvanu kartēm 50 euro vērtībā, bet izglītojamie, kuri bijuši sabiedriski aktīvi un spodrinājuši izglītības iestādes tēlu, pateicībā saņēma dāvanu kartes 20 euro vērtībā.


Paldies vārdi tika teikti arī tiem izglītojamajiem, kuriem ir panākumi olimpiādēs, konkursos un sporta jomā. Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola ir iesaistījusies dažādos starptautiskos projektos, „Erasmus + ” un „Nord plus Junior Activement” programmu projektu mobilitātēs, kurās jaunieši no BPVV savās ģimenēs uzņēma jauniešus no ārvalstīm, arī šiem izglītojamajiem un viņu ģimenēm pasākumā tika izteiktas īpašas pateicības.
Direktore pateicās arī izglītības iestādes pedagogiem par nesavtīgu ieguldīto darbu, pedagoģiskā procesa organizēšanu un izglītojamo sagatvošanai dažādiem konkursiem, olimpiādēm, projektiem un modes skatēm. Pateicības vārdus un dāvanas saņēma arī izglītības iestādes atbalstītāji, interešu izglītības pulciņu dalībnieki un tehniskie darbinieki. Visus klātesošos uzrunāja vecāku padomes priekšsēdētāja Sanita Barbaniška, vecāku vārdā pateicoties gan skolas vadībai, gan pedagogiem par neatsveramu un no sirds ieguldītu darbu bērnu izglītībā un pašattīstībā.
Pasākuma gaitā ikviens varēja vērot izglītības iestādes audzēkņu koncertu, kura norises laikā jaunieši spēlēja dažādus mūzikas instrumentus, dziedāja, izspēlēja teātra epizodi un dejoja tautiskās dejas. Savukārt, interešu izglītības pulciņa „Cepurnieks ” dalībnieces demonstrēja tērpu kolekciju „Balvu muižas prominences”, bet pulciņa „Variācijas” 9.klašu dalībnieces demonstrēja tērpu kolekciju „Improvizācija par pavasari” . BPVV programmas „Bērnu aprūpe ” audzēknes, pasākumā demonstrēja arī savus darinātos tērpus.
Pasākuma noslēgumā draudzīgā un jaukā atmosfērā bija iespēja baudīt cienastu.Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?