Skolēni devušies vasaras brīvdienās, profesionālās izglītības audzēkņi vēl mācās, 9.klašu izglītojamie kārto valsts pārbaudes darbu, bet skolotāji cītīgi strādā.
5.jūnijā pedagogi pulcējās uz pēdējo šī mācību gada metodisko dienu, lai runātu par aktualitātēm kursos, semināros dzirdētajām atziņām.
Skolotājas A.Balule un A.Balantajeva piedalījās e-klases konferencē. Tādējādi runāja par to, kas būs jauns e-klases vidē, kā arī izklāstīja tēzes no lektores B. Martinsones lekcijas “Sociāli emocionālā kompetence.” Ģimenei ir vissvarīgākā nozīme bērna audzināšanā. Skolā bērniem ir citas problēmas, bieži vien viņi jūtas kā tūristi, uzskatot, ka dzīve sāksies tikai pēc tam, kad būs pabeigta skola.


Angļu valodas skolotāja un 9.a klases audzinātāja I.Circene iepazīstināja ar klases stundu par to, kā rīkoties ekstremālās situācijās.
Sociālais pedagogs M.Laicāne kolēģiem stāstīja, ko mācīt bērniem par seksuālo uzvedību dažādos vecumposmos, kā arī par uzvedības modeļiem. Tika pārrunāts, kas ir zaļā, dzeltenā un sarkanā uzvedība, kādas ir pazīmes un ko var skolotājs darīt, kā palīdzēt. Tika izdalīti arī materiāli no kursiem, kas skolotājiem var sniegt atbalstu ikdienas darbā. Pedagogi dalījās pārdomās par klases audzinātāja darbu, stāstīja par dažādām situācijām, problēmjautājumiem, kopīgi meklējot veiksmīgākus risinājumus.
Skolotāja S.Heninga un direktore B.Vizule apmeklēja “Iespējamās misijas” semināru. Viņa sniedza daudzveidīgus materiālus, kā novērot un analizēt kolēģu stundas.
Direktore B.Vizule, skolotāja M.Ločmele un I.Kaļva piedalījās projekta “Erasmus” mobilitātēs Bulgārijā. Viņas kolēģus iepazīstināja ar redzēto un piedzīvoto Bulgārijā. Stāstīja par skolām, mācību procesu, vēsturiskajām vietām un tradīcijām.
Noslēgumā kolēģi dalījās ar savām pozitīvajām emocijām, kur bijuši, ko redzējuši, izlasījuši vērtīgu atziņu vai uzrakstījuši paši.

A.Krēmane, direktores vietniece izglītības jomā


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?