8. jūnijā Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Benita Urtāne un 10.b klases (valsts aizsardzības programmas) audzinātāja Sintija Heninga devās uz poligonu „Lāčusils” administratīvajā zonā „Silaktis” Alūksnē, kur Jaunsardzes un informācijas centrs no 3.-12.jūnijam organizē pirmo valsts aizsardzības mācības (VAM) nometni izglītojamajiem, kuri ir izvēlējušies apgūt VAM savā skolā.
Nometnē piedalās izglītojamie no visas Latvijas pilotskolām, kur šajā mācību gadā apgūst valsts aizsardzības mācību. No mūsu skolas šajā nometnē piedalās 9 izglītojamie.


Atsaucoties Jaunsardzes un informācijas centra ielūgumam, 8. jūnijā bija iespēja iepazīties ar valsts aizsardzības mācības nometnes norisi. Pasākums sākās ar jaunsargu svinīgu iesoļošanu, tam sekoja nometnes organizatoru un viesu uzrunas. Jaunsargus un visus klātesošos uzrunāja Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas pārstāvis Raimonds Bergmanis.
Noklausījāmies atbildīgās par šo pasākumu - kapteines Ilzes Leimanes prezentāciju par valsts aizsardzības mācības nometnes norisi, par grūtībām un problēmām, kas radušās – augstas gaisa temperatūras, izglītojamo veselības stāvoklis un citas. Tomēr pozitīvais nemetnes norisē ir tas, ka izglītojamie ir īsti cīnītāji.
Tad visiem ciemiņiem bija iespēja iejusties izglītojamo lomā un izbaudīt „uz savas ādas ” visu, kas notiek nometnē. Noklausījāmies instruktāžu, parakstījāmies, sadalījāmies grupās pa 4 dalībnieki un sākām mācības. Apguvām azimuta noteikšanu, kaujas lauka mācību un šausānas apmācības, kā arī šaušanu mērķī.
Nobeigumā apmeklējām mācību vietas un vērojām izglītojamos gan kaujas lauka mācībās, gan šaušanas apmācībās, gan teorētiskajās apmācībās kabinetā.
Pasākums bija labi organizēts. Paldies organizatoriem par piedāvāto iespēju gūt priekšstatu par nometnes organiāciju un norisi. Bija jūtams izglītojamo augsts sagatavotības līmenis, atbildīga un nopietna attieksme pret to, ko viņi dara šajā nometnē.
Paldies skolas direktorei Birutai Vizulei par piedāvāto iespēju apmeklēt šo pasākumu.

Benita Urtāne, direktora vietniece audzināšanas darbā

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?