18.oktobrī Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 “Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders/Mobility”) dalībnieku tikšanās. Projekta sadarbības partneris ir Balvu novada pašvaldība, bet projekta īstenotājs BPVV. Tikšanās sākumā BPVV projekta koordinatore Kristīne Lele teica ievadvārdus un pastāstīja par izglītības iestādes lomu šajā projektā, kā arī mērķiem, ko vēlas sasniegt. Uz tikšanos bija ieradies Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs: “Prieks par lietām, kas ir vērstas uz izglītību. Paldies skolas direktorei Birutai un projekta vadītājai Kristīnei par darbu, ko viņas dara! Ieguvēji būs ne tikai izglītības iestādes un novada pārstāvji, bet arī kaimiņi no Lietuvas. Gribu arī novēlēt turpināt meklēt papildus iespējas, kas veicina skolēnu attīstību, darba spējas un iekļaušanos darba tirgū pēc mācību apgūšanas, jo tas turpmāk palīdzēs gan dzīvē, gan darba tirgū. Paldies visām iesaistītajām pusēm par projekta virzību, par to, ka arī mums ir tā iespēja piedalīties projektā, lai viss patiešām izdodas! Būšu patīkami pagodināts redzēt visas iekārtas darbībā”.

BPVV direktore Biruta Vizule savā uzrunā teica: “Šodien īpaši gribas vēlēt, lai jūs izbaudiet šo dienu - iepazīstiet gan izglītības iestādi, gan Balvu pilsētu. Lai šī diena ir piepildīta ar vērtībām un atziņām, ko paņemsiet līdzi, ar labu noskaņojumu un - uz sadarbību! Priecē, ka šajā projektā ieguvēji ir visi – gan skolotāji, gan mūsu audzēkņi”. Projekta koordinatore Kristīne Lele pastāstīja, ka projekta aktivitātē “Darbspēka prasmju un mobilitātes uzlabošana” ir četri nozīmīgi tematiskie bloki: 1)transportlīdzekļi, t.sk. transportlīdzekļu tehniskie aspekti un interjera dizains; 2) tekstila un mākslas dizains; 3) ainavu dizains un lauksaimniecības tūrisms; 4) lauksaimniecība un tehnoloģijas. BPVV nav iesaistījusies tikai vienā aktivitāšu blokā – lauksaimniecība un tehnoloģijas. Šajā reizē notika pulcēšanās, lai īstenotu projekta aktivitāti “Darbspēka prasmju un mobilitātes uzlabošana” tematiskajā blokā “Tekstila un mākslas dizains” – mācību brauciens skolotājiem. Tas ir nozīmīgi, jo tādējādi tiek pilnveidota pedagogu profesionālā kompetence, kā arī notiek pārrobežu labās prakses apmaiņa starp projekā iesaisīto partnerskolu pedagogiem. Kopumā ir četri projekta īstenošanas posmi. Projekta pirmais īstenošanas posms noslēgsies 6.novembrī, kad tiks sniegtas pirmās atskaites. Par to, kā tiek īstenotas profesionālās izglītības programmas, kā notiek darbs šajās programmās pastāstīja Anita Matule-Bordāne, kura ir profesionālās izglītības programmas skolotāja un arī Profesionālās izglītības, mūzikas un mākslas metodiskās komisijas vadītāja. Ciemiņiem, klausoties un skatoties prezentāciju, bija iespēja uzzināt par konkursiem, modes skatēm, kurās piedalījusies A.Matule-Bordāne kopā ar audzēkņiem, kā arī par sasniegumiem un gūtajiem panākumiem. Pēc prezentācijām ciemiņi guva iedvesmas avotus eksterjera dizaina jomā Balvu pilsētā, savukārt Balvu Novada muzejā tika demonstrēti nestandarta risinājumi tekstilā un mākslā. Projekta partneri tika iepazīstināti ar izglītības iestādes mācību vidi un materiāltehnisko nodrošinājumu. Pofesionālās izglītības pogrammu “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas” un “Koka izstrādājumu izgatavošana” profesionālās izglītības pedagogi A.Matule-Bordāne un Ēriks Kanaviņš dalījās praktiskajā pieredzē, atbildēja uz interesentu jautājumiem un demonstrēja savu darba vidi darbnīcās, kur tiek darināti tērpi un tiek izgatavotas lietas no koka. Projekta ietvaros BPVV savā īpašumā iegūs vairākas šujmašīnas un šūšanas piederumus, kā arī koka izstrādājumu izgatavošanas iekārtas un instrumentus. Tas palīdzēs izglītības iestādes mācību darba sekmīgākā īstenošanā, kā arī nodrošinās skolēniem iespējas strādāt ar mūsdienīgām, darba tirgum nepieciešāmām iekārtām. Ja viss noritēs kā plānots, tad visas iekārtas izglītības iestāde saņems jau līdz šī gada beigām. Kopējais projekta finansējums ir 903 891,96 EUR, no kura BPVV paredzēti 101 739,29 EUR (85% ERAF finansējums, 15% pašvaldības līdzfinansējums). Projekta ilgums - 24 mēneši, projekta uzsākšanas datums 07.05.2017., projekta beigu datums 06.05.2019. Projekta „Darba tirgus bez robežām” mērķis ir stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas pāri robežai un, sadarbojoties 8 profesionālās izglītības iestādēm abās robežas pusēs, uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas vajadzībām. Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

www.latlit.lv

www.europa.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.