Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”) no 16.10.-18.10.2018. Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) notika trīs dienu radošās darbnīcas „Tekstila variācijas”, kurās piedalījās mājinieki BPVV un  projekta partnerskolu dalībnieki no RVT Krāslavas filiāles un Daugavpils „Saules skolas”.

Radošo darbnīcu uzdevums - sekmējot reģiona izglītojamo sadarbību, veidot vienotu tekstila kolāžu pēc BPVV pedagoģes un mākslinieces I.Šuļjas ievadlekcijas un skices. Skices pamatā -  Balvu pilsētas ainava ar I.Šuļjas  „petchwork” tehnikas izmantošanu tekstila mākslā, kuru ar audumiem īstenot turpināja topošie izglītības iestāžu tērpu stila speciālisti un dizaineri. Kopējais tekstila kolāžas īstenošanas laiks - trīs dienas, sākot ar materiālu atlasi, „Petchwork” tehnikas paņēmienu apgūšanu, darba vides iekārtošanu un radošo darbību. Kā neatņemama radošo darbnīcu sastāvdaļa – „Amatnieku svētki”, kuri šogad BPVV risinājās jau 15.reizi, ļaujot BPVV un partnerskolām gūt priekšstatu par seno amatnieku prasmēm un darba rīkiem. Kā pierādījumu tam, ka BPVV profesionālās izglītības programmas “Tērpu stila speciālists” audzēknes ir sagatavotas darba tirgum, audzēknes demonstrēja modes skati, kuras laikā skatītājiem bija iespēja vērot vairākas tērpu kolekcijas, kas tapušas skolotāju A.Matules – Bordānes, A.Jansones vadībā. Klātesošie atzinīgi novērtēja tērpu kvalitāti, sarežģītību,  kolekciju dažādību un, protams, neiztika bez aizkustinājuma asarām vērojot kolekciju „Baltijas saule”, kas vēlreiz apliecina, ka tērpu stila speciālistiem darba tirgus, patiesi, var būt bez robežām, ko veiksmīgi popularizē pārrobežu sadarbības  projekts LLI -183.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Vairāk informācijas par Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”) meklējiet: www.latlit.lv, www.europa.eu