Sievietes būtība ir skaistums, protams, tas ir atšķirīgs, un te nav runa par perfektu grimu vai matu sakārtojumu, bet skaistumu, ko mēs nesam pasaulē caur to, kas esam, un to, ko darām.

2020.gada 30.oktobra pēcpusdienā, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika pirmais izlaidums profesionālās vidējās izglītības programmas “Vizuālā tēla stilists” absolventēm. Šogad diplomus par profesionālo vidējo izglītību saņēma 11 topošās skaistuma radītājas – vizuālā tēla stilistes (kursa audzinātāja Biruta Kindzule).

Skaistumkopšanas industrija nepārtraukti papildinās ar dažādām inovācijām, piedzīvo atklājumus un paplašinās ar jauniem pakalpojumiem. Skaistumkopšanas speciālistam vienmēr būs nodrošināts labi apmaksāts darbs, jo sievišķība un elegance ir un būs aktuāla vienmēr.

 

“Elegance ir tad, kad tava sajūtu un emociju pasaule ir tikpat skaista cik tava āriene.”

                                                                                               /Koko Šanela/

  

      BPVV sabiedrisko attiecību speciālists

Inga Čipate


2020.gada 27.oktobrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV) pedagogiem notika Metodiskā diena, kurā pedagogi dalījās ar pieredzi un guva jaunas atziņas un ieteikumus turpmākajam darbam.

Atbilstoši Metodiskās dienas darba kārtībai klātesošos uzrunāja BPVV direktore Biruta Vizule.

7., 10.klašu un 1.kursa audzinātāji informēja par izglītojamo mācību procesu, motivāciju mācīties, adaptāciju izglītības iestādē un klases/kursa kolektīvā, kā arī tika uzklausīti ieteikumi mācību procesa uzlabošanai.

Pedagogi Santa Kaša un Ainārs Strads dalījās pieredzē ar labās prakses piemēriem par starpdisciplināru mācīšanu un mācīšanos, kas ir viena no galvenajām prioritātēm šajā mācību gadā.

Lai veicinātu pedagogu pieredzes apmaiņu par kursos gūtajām atziņām stāstīja sekojoši pedagogi: Andris Līcītis, Ainārs Strads, Sintija Heninga, Gunita Čubare, Skaidrīte Atvare, Inese Circene, Benita Urtāne, Iluta Balule, Anita Balantajeva un Marina Ločmele.

Noslēgumā par iknedēļas aktualitātēm informēja direktores vietniece izglītības jomā Kristīne Lele.

Lai gūtā pieredze palīdz mūsu kopējā darbā!


2020.gada 9.oktobrī, nominētie pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un viesi tikās svinīgā pasākumā Kubulu kultūras namā- „Gada balva izglītībā 2020”. Šajā pasākumā tika sveikti un uzteikti labākie no labākajiem pedagogiem.

Pasākumu atklāja Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva.

Klātesošos uzrunāja un paldies ikvienam pedagogam un direktoram vēlēja arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs.

Nominācijā „Par mūsdienīgu izglītības iestādes darba organizāciju un vadību”, galveno balvu saņēma mūsu izglītības iestādes direktores vietniece profesionālās izglītības darbā Inga Kaļva. Inga profesionāli un mūsdienīgi organizē sadarbību ar uzņēmējiem, Latvijas Darba devēju konfederāciju, fondiem un mecenātiem, lai nodrošinātu izglītojamajiem prakses vietas un stipendijas. Ir ieguldīts liels darbs profesionālās iestādes popularizēšanai reģionā. Iesaistoties projektos, piesaistīti ievērojami Eiropas sociālā fonda līdzekļi.

Nominācijā “Par inovācijām izglītības iestādes darbībā” tika izvirzīti 3 pretendenti. Galveno balvu ieguva Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola. Mūsu izglītības iestāde veiksmīgi realizē vispārizglītojošā virziena, profesionālās izglītības, arodizglītības, neklātienes mūžizglītības un pieaugušo pilnveides mācību programmas. Tiek organizēts mūsdienīgs mācību process labiekārtotos un modernizētos mācību kabinetos. Estētiska, gaumīga un droša izglītības iestādes vide. Veiksmīga akreditācija. Skola attīstās nepārtraukti.

Izglītības iestādes kolektīvu video sveicienā uzrunāja Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Šeit ir garš, garš saraksts ar tiem sasniegumiem, ko šī konkrētā skola ir izdarījusi. Izdarījusi ne tikai to, ko no viņiem sagaida, bet pat daudz vairāk. Tā ir gan sadarbība ar LDDK par mācību prakšu darba vidē balstītu mācību īstenošanu. Tas ir par sadarbību ne tikai ar sava reģiona, bet arī Pierīgas uzņēmējiem. Tā ir īpašā pieeja tieši pirmā kursa audzēkņiem pirms mācību prakšu uzsākšanas, un tā ir aktīva piedalīšanās reģiona organizētajās karjeras, uzņēmējdarbības izstādēs. Šī skola organizē darba devēju un darba ņēmēju, un audzēkņu forumu “Profesionālā izglītība - atslēga uz darba tirgu”. Šī skola ļoti aktīvi popularizē darba ņēmēju un darba devēju sadarbību, un īpaši aktīvi to dara Ziemeļlatgales reģionā. Šie daži punkti ir tikai maza daļa, no tā, ko šī skola ir izdarījusi. Tāpēc es no sirds apsveicu jūs, tas ir jūsu panākums, tie ir jūsu lauri, un šajā gadījumā izbaudiet to kā uzvarētāji, jo esat izdarījuši pietiekami daudz, lai tajā brīdī, kad vēsturiski būs jāatskatās, ko tad mēs esam izdarījuši vairāk gan savai skolai, gan savam reģionam, gan Latvijai, tad jūs ar visu pārliecību varat teikt, ka mēs izdarījāt visu, kas no mums ir atkarīgs. Paldies jums par to!”

 

(Rakstā iekļauti materiāli no: http://www.balvi.lv/aktualitates-izglitiba/22609-pasniegtas-gada-balvas-izglitiba-2020)


Skolotāju diena - tā ir reize, kad atceramies savus pedagogus un sakām viņiem – paldies! 2020.gada 2.oktobrī, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā noritēja Skolotāju dienas pasākums.

Pedagogiem patīkami pārsteigumi sākās jau no agra rīta. Izglītojamie pedagogus sagaidīja ar jauku rīta sveicienu, dāvājot tiem mazu enerģijas lādiņu visai dienai un ielūgumu pulcēties skolas aktu zālē pēc 4 stundas.

Negaidītu pārsteigumu ikvienam sagādāja Līgas Morozas – Ušackas deju studija “Terpsihora”. Viņi bija izdomājuši oriģinālu sveicienu, iepriecinot pedagogus ar jaukiem deju priekšnesumiem. Sirsnīgs paldies dejotājiem un klubam AutoFan!

Izglītojamo pašpārvaldes jaunieši bija parūpējušies, lai skolotāju dienas pasākums noritētu atraktīvā un radošā gaisotnē. Pedagogi darbojās 4 komandās, pieveicot 5 muzikālus, āķīgus, radošus un interesantus uzdevumus.

Par skolotāju dienas jauko pasākumu liels paldies BPVV Izglītojamo pašpārvaldei!


Pateicamies par noderīgu dāvinājumu, rokdarbu rīkiem (adāmadatām, tamboradatām, šūšanas adatām ). Ļoti labi noderēs arī dzijas, diegi, audumu gabali.

Plašā materiālu izvēle, kas tagad pieejama, rosina iztēli, attīsta radošumu un dod pamatu, lai mācītos izgatavot dažādas skaistas un noderīgas lietas, apgūt dažādas rokdarbu tehnikas gan skolas 7-9.klašu meitenēm, gan pieaugušām dāmām, kas apgūst auklīšu profesiju.

Thank you for a useful gift, handicraft tools (knitting needles, crochet hooks, sewing needles). Yarns, threads, pieces of fabric will also be very useful.

The wide selection of materials which is now available stimulates the imagination, develops creativity and provides a basis for learning to make various beautiful and useful things, to learn various handicraft techniques for girls in grades 7-9 and adult ladies who are learning to be nannies.

Skolotāja/ Teacher Skaidrīte Veina

 

Mežģīņaudumi, kostīmaudumi, oderaudumi, kokvilnas un dekoratīvie audumi, oriģinālas lentītes, mežģīnes, pogas un rāvējslēdzēji – tas viss iepriecināja šuvēju meitenes un skolotājas, kārtējo reizi saņemot sadarbības partneru dāvinājumu no Zviedrijas.

Šis bagātīgais materiālu klāsts tiks pielietots mācību procesā, interešu izglītības pulciņos, izgatavojot radošos darbus, tērpus un tērpu kolekcijas, meistarklasēs, radošajās darbnīcās, kā arī paraugos, iepazīstot tekstilmateriālu īpašības.

Jauni audumi – jaunas idejas!

Lace fabrics, costume fabrics, lining fabrics, cotton and decorative fabrics, original ribbons, lace, buttons and zippers - all this delighted the seamstresses and teachers, once again receiving a gift from partners from Sweden.

This rich range of materials will be used in the learning process, master classes, creative workshops and interest education groups to make creative works, costumes and costume collections, as well as samples to get to know the properties of textiles.

New fabrics - new ideas!

Skolotāja/ Teacher Anita Matule-Bordāne


Zinību dienas pasākums ar nosaukumu “Krāsu burvībā” noritēja 2020.gada 1.septembrā rītā.

 Zinību dienas svinētāji pieskandina izglītības iestādes iekšpagalmu. Par spīti tam, ka laiks nelutināja pasākuma dalībniekus, tas nemazināja atkal satikšanās prieku audzēkņos.

Kopumā šogad jauno mācību gadu BPVV uzsāka 258 audzēkņi.

Pasākumā uzmundrinājuma vārdus un laba vēlējumus audzēkņiem, skolas darbiniekiem un ciemiņiem teica skolas direktore Biruta Vizule. Skolu apciemoja un audzēkņus jaunajā mācību gadā sveica arī Balvu novada Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, bet svētību jaunajam mācību cēlienam visai skolas saimei deva Balvu Romas katoļu draudzes prāvests Mārtiņš Klušs.

Lai mums visiem – veiksmīgs jaunais mācību gads, saulainas debesis, krāsainas domas un izjūtas!


Šī gada 1.jūlijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk - BPVV) notika profesionālās izglītības 4.kursa izlaidums.
Šogad 4.kursu absolvēja astoņi audzēkņi. Trīs absolventes saņēma diplomu un ieguva kvalifikāciju – tērpu stila speciālists un pieci absolventi ieguva kvalifikāciju – būvizstrādājumu galdnieks.
Pasākumā laba vēlējumus un uzmundrinājuma vārdus jaunieši saņēma no BPVV direktores Birutas Vizules, Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieces Anitas Petrovas,kā arī sirsnīgus ceļavārdus jauniešiem bija sagatavojis kursa audzinātājs Ainārs Strads.
Jau trešo gadu Latvijas vidējās izglītības iestāžu izvirzītie absolventi saņem Simtgades stipendijas par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Šogad īpaši jāuzsver absolventes Lauras Circenes sasniegumi, kura saņēma Simtgades stipendiju, savā īpašumā iegūstot arī naudas balvu 500 euro vērtībā.
Pasākuma laikā bija iespēja vērot prezentāciju, kurā tika atspoguļotas jauniešu kvalifikācijas prakšu vietas un kur tika stāstīts, kā tad jauniešiem veicies prakses laikā.
Jauniešus sveikt bija ieradusies arī mūsu izglītības iestādēs sadarbības partnere, prakses vietu devēja, uzņēmuma SIA “Kokpārstrāde 98” pārstāve Inga Kalviša.
Pēc pasākuma absolventi kopā ar sveicējiem devās mājās, lai turpinātu svinības savu mīļo cilvēku lokā.


2020.gada 19.jūnija novakarē Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk - BPVV) aktu zālē pulcējās desmit uzņēmīgas, uzcītīgas un aktīvas sievietes, lai saņemtu šuvējas profesionālās kvalifikācijas apliecību un trīs jauni, uzcītīgi puiši, lai saņemtu apliecības par profesionālās pamatizglītības iegūšanu.
Absolventi piepildīja savu sapni, iegūstot jaunu izglītības kvalifikāciju, kas nākotnē būs viņu ieguvums.
Svinīgajā pasākumā absolventus uzrunāja BPVV direktore Biruta Vizule, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva, direktores vietniece profesionālās izglītības darbā Inga Kaļva. Pasniedzēji un Latvijas Amatniecības kameras meistari Anita Matule-Bordāne un Ēriks Kanaviņš bija sagatavojuši īpašus atvadu sveicienus saviem audzināmajiem.
Par muzikāliem sveicieniem svinīgajā pasākumā parūpējās muzikants Jānis Ločmelis, tomēr jo īpašu sveicienu un pārsteigumu savai māmiņai Initai Koļcovai, kura ir viena no šī gada absolventēm, sagatavoja mūsu izglītības iestādes 7.klases izglītojamā Kerija Koļcova.
Kopumā pasākums izvērsās sirsnīgs un silts, jo ikviens no absolventiem jutās īpašs un gaidīts.


Šogad izlaidums Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk - BPVV) 12.klases absolventiem noritēja saulainajā un karstajā 2020.gada 19.jūnija pusdienlaikā. Absolventi satraukti, laimīgi un smaidīgi par atkal satikšanos, pulcējās savā izlaidumā, kas bija kā svētki pēc labi padarīta darba 12 gadu garumā.
Valstī noteikto ierobežojumu dēļ viesu skaits zālē nebija tik liels kā kādreiz šādos pasākumos, tomēr bija ieradušies absolventiem paši mīļākie, svarīgākie cilvēki, tādējādi pasākumam kļūstot personiskākam.
Pasākumā izskanēja laba vēlējumi un uzmundrinājuma vārdi. Jauniešus uzrunāja BPVV direktore Biruta Vizule, Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova,kā arī sirsnīgus ceļavārdus bija sagatavojusi audzinātāja Marina Ločmele. Svinīgajā svētku brīdī arī 11.klases skolēni sveica absolventus.
Liela daļa 12.klases jauniešu bija izglītības iestādes tautu deju kolektīva “Kastanis” dalībnieki. Jauku pārsteigumu dejotājiem bija sagatavojuši deju kolektīva vadītājs Agris Veismanis un skolotāja Iluta Balule. Jaunieši saņēma sveicienus no saviem deju kolektīva biedriem un tika aicināti vēl reizi aut kājās pastalas, lai izdejotu tik ierasto deju grīdu.
Priekšnesumu jauniešiem, jo īpaši Oskaram Koliņam bija sagatavojuši arī Kubulu Kultūras nama deju kolektīva “Cielaviņa” dejotāji, kur Oskars ir ilggadējs dejotājs.
Deju kolektīvu biedri un vadītāji cer, ka aizejot “lielajā pasaulē”, jaunieši neaizmirsīs garos mēģinājumu vakarus, koncertus un skates, kā arī neaizmirsīs savus deju kolektīvus un pēc iespējas biežāk brauks uz mēģinājumiem, lai visi kopā jau nākošajā vasarā varētu ieskandināt deju grīdas nākamajos Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos.
Pēc pasākuma absolventi vēl brīdi uzkavējās kopā ar savu audzinātāju un tad devās mājās, lai turpinātu svinības savu mīļo cilvēku lokā.


Šī gada skaistajā un saulainajā 16.jūnija pēcpusdienā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk – BPVV) noritēja 9.klases izlaidums, 9.klasi absolvējot12 jauniešiem.
Organizējot izlaidumu, nācās pielāgoties jaunai un nebijušai situācijai, lai tiktu ievēroti valstī noteiktie ierobežojumi. Attālinātajā mācību procesā jaunieši atradās mājās un šinī laikā ļoti ilgojās pēc mācībām klātienē, līdz ar to izlaiduma dienā viņiem bija dota iespēja pabūt kopā improvizētā klasē, ievērojot noteiktos valsts ierobežojumus. Šajā dienā ar jauniešiem kopā bija arī viņu ģimenes locekļi.
Izlaidumā valdīja sirsnīga gaisotne. Absolventi saņēma apliecības par pamatizglītības ieguvi.. Svētkos absolventus sveica gan BPVV direktore Biruta Vizule, gan  Balvu novada Domes deputāts, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētājs Egons Salmanis. Klases audzinātājs Gatis Stepanovs saviem audzēkņiem veltīja sirsnīgus vārdus. 9.klases izglītojamos izlaidumā sveica arī 8.klases pārstāvji – nākamie “devītie”. Ar muzikāliem priekšnesumiem pasākuma laikā priecēja un sveica Kerija Koļcova un Marija Maslovska.
“Devītajiem” pa vasaru liels uzdevums – domāt par savu tālāko izglītību. Nākošais mācību gads šiem skolēniem būs izaicinājums, jo viņi sāks mācīties pēc jaunās kompetenču pieejas un jaunajiem vidējās izglītības standartiem. Svarīgi būs izvēlēties sev pieņemamāko no izglītības iestāžu piedāvāto programmu klāsta.
Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?